Utdanningsdirektoratet sendte 8.mai 2020 ut en revidert nasjonal smittevernveileder for barnehager. Det er barnehageeier som er ansvarlig for å sikre at barnehagedriften skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Barnehageeier er derfor ansvarlig for å sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern. Barnehageeier er ansvarlig for å sikre internkontroll-rutiner i henhold til gjeldende forskrift.

Det er viktig for Askøy kommune å etterkomme alle anbefalingene i den nasjonale smittevernveilederen, og opprettholde de strenge smitteverntiltakene som er innført videre. På den måten ønsker kommunen å fremstå som troverdig og trygg overfor foresatte og ansatte, og sikre et barnehagetilbud som er så trygt og godt som mulig for barn, foreldre og ansatte under covid19-utbruddet.

Åpningstider og tiltak

Ledelsen i Askøy kommune har besluttet å videreføre en redusert åpningstid i de kommunale barnehagene fram til 19.juni 2020 i første omgang.
Åpningstiden vil være fra kl. 8 – 15.30. Redusert åpningstid gir barnehagene en bedre mulighet til å sikre at alle anbefalte smitteverntiltak gjennomføres, og at de ansatte gjøres i stand til å følge opp det som pålegges dem å utføre.

Dersom vi lemper på kravene, og tillater en annen praksis enn det som er anbefalt i veilederen, og det oppstår smittetilfeller i barnehagene, vil det være meget uheldig på alle måter. Vi er avhengig av at alle bidrar med å ivareta gode smitteverntiltak for barn, foreldre og ansatte, slik at vi etterhvert kan komme tilbake til normal drift i barnehagene våre.

Foreldre med samfunnskritiske stillinger

For foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner og barn med særskilte behov, vil det fortsatt være et barnehagetilbud om ordinær åpningstid. Men det er viktig at foresatte har dialog med barnehagen, og melder fra om tidspunkt for levering og henting av barn. Vi vil også oppfordre til at foreldre kun benytter seg av ordinær åpningstid de dagene og tidene de har behov for det. På den måten hjelper man til med å få en presset barnehagehverdag til fungere bedre for alle parter.

Askøybarnehagene har lagt opp til følgende rutiner/tiltak:

 • Faste kohorter, med faste barn og voksne gjennom dagen/uken
 • Faste soner inne og ute
 • Fordeling av leker og materiell mellom kohorter
 • Mer håndvask
 • Daglig renhold av leker og utstyr
 • Økt renhold av uteleker, kontaktflater på utelekeapparat
 • Økt renhold av kontaktflater, toalett, vasker – utført av renholder
 • Økt renhold – ekstra daglig rengjøring etter at barna er gått hjem – utført av renholder
 • Levering og henting av barn foregår i all hovedsak utendørs
 • Barn har med egen mat og drikke hjemmefra
 • Barn, foreldre og ansatte med symptom på luftveisinfeksjon skal ikke møte i barnehagen

Dersom det skulle oppstå økt smitte i samfunnet, kan det føre til endringer i barnehagetilbudet.Takk til alle dere som bidrar til at vi kan holde barnehagene åpne! 

Back to top