Det er funnet rom til å øke ressursene på samferdsel og drift noe. Både Brannvesen og Samferdsel har krav til ekstern inntjening for å finansiere sine budsjetter. Dette går ut over primæroppgavene til begge avdelinger. Det er avsatt midler i investeringsbudsjettet til oppgradering av eksisterende veidekke. Det er avsatt midler til delvis gjennomføring av vedlikeholdsplan barnehager.

Effektiviserings- og omstillingstiltak 

Tiltak det ikke er funnet plass til i rådmannens budsjettforslag

Tall i hele 1.000 kroner.

Kommunalavdeling teknisk B 2018ØP 2019ØP 2020ØP 2021
Vedlikeholdstiltak barnehage (i tillegg til det som ligger i rammen) Teknisk 3.000 3.000 3.000 3.000
Kommentar: Jamfør vedlikeholdsplan barnehager          
Vedlikehold ventilasjon Terapibadet Teknisk 1.500 - - -
Kommentar: Stort behov som er meldt fra Askøyhallene KF          
Sum kommunalavdeling teknisk Teknisk 4.500 3.000 3.000 3.000

 

Investeringsbudsjett

Tall i hele 1.000 kroner

Ikke-selvfinansierende investeringsprosjekter  FerdigTotal sum20182019202020212022-2028
Nr. Prosjektnavn              
4218 Gangveier/trafikksikring (årlig) (årlig) 3 000 3 000 3 000 3 000 21 000
4239 Utskifting veilys (2016-2019) 2019 16 530 4 500 3 030      
4261 Adkomstvei friluftsomr Strømsnes 2018   1 650        
4265 Oppgradering veidekke, asfaltering 2021 16 000 3 000 3 000 3 000 3 000  
6199 Samlepost kjøp enkelteiendommer (årlig) (årlig) - - 14 000 14 000 98 000
         
Selvfinansierende investerings­prosjekter  Ferdig Tot. sum 2018 2019 2020 2021 2022-2028
             
Nr. Prosjektnavn              
4701 Askevann   835 800 26 000 26 000 76 700 76 700 459 400
4702 Høydebasseng vann   119 286 29 000 20 000 12 000 20 000 7 000
4703 VA Askøy sør trasé vest   263 723 15 000 25 800 18 800 27 300 147 900
4704 VA Askøy sør trasé midt   193 800 2 000 43 500 44 500 69 800 31 000
4705 VA Askøy sør trasé øst   313 238 10 000 46 900 66 200 88 500 52 000
4706 VA Askøy sør andre VA-tiltak   123 000 24 000 11 000 11 000 11 000 55 000
4707 SAHARA   531 000 7 000 7 000 7 000 151 000 347 000
4708 VA Askøy nord   33 000 2 000 7 500 13 500 - 3 000

Artikkelen tilhører rådmannens forslag til budsjett 2018, handlingsprogram og økonomiplan 2019 til 2021

 

Back to top