Driftsbudsjett - Kommunalavdeling teknisk

Kommunalavdeling tekniskB 2017B 2018ØP 2019ØP 2020ØP 2021
Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst 30 900 31 703 31 703 31 703 31 703
Lønns- og prisjustering fra 2017 til 2018 803        
Rullering av siste økonomiplan (med justeringer)          
-    Avsetning til handlefrihet (disposisjonsfond)   - 50 - 51 - 52 - 53
-    Økt kapitaldekning VA   - 6 315 - 14 632 - 25 300 - 36 345
-    Omlegging veilys   - 250 - 500 - 500 - 500
-    Driftskonsekvens økt areal Tveit skole   0 0 900 900
-    Driftskonsekvens økt areal Kleppestø barneskole   0 0 400 400
-    Oppsigelse av lokaler Florvåg helsestasjon fra juni 17   - 93 - 93 - 93 - 93
-    Leie Fromreide legesenter oppsigelse fra mai 17   - 78 - 78 - 78 - 78
-    Leie Strusshamn helsestasjon oppsigelse fra januar 18   - 273 - 273 - 273 - 273
-    Vedlikehold kommunale skoler   529 - 7 841 - 8 901 - 14 621
-    Sykkelparkering   0 - 100 - 100 - 100
-    Tak Sjoddien / vaskeriet   - 1 000 - 1 000 - 1 000 - 1 000
-    Vedlikehold vei   - 329 - 329 - 329 - 329
Endringer i satser, bruk og vedtak          
-    Avsluttet salg av tjenester til aksjeselskap   - 750 -750 -750 -750
-    Økt leieareal energigården PPT og kjeller samt senter ut over tillegg 2017)   1 530 1 530 1 530 1 530
-    Økt areal kontorer i omsorgsbolig Kleppestø 3 etg.   0 0 0 0
-    Økt areal kontorer i omsorgsbolig Kleppestø 2 etg.   0 0 0 0
-    Økt areal Håkon Olsen bygget   130 130 130 130
-    Tap leieinntekter Kleppestø omsorgsbolig 2 etg.   - 813 - 813 - 813 - 813
-    Tap leieinntekter avsluttede legekontor korrigert areal NAV stat   960 960 960 960
-    Leie tannklinikk   374 374 374 374
-    Forsikring bygg   700 700 700 700
Nye tiltak          
-    Økt areal kontorbrakker Myrane   0 0 0 0
-    Tilbakeført leietrekk Florvåg helsestasjon (fra 2017, må betale 2 mnd i 2018)   50 0 0 0
-    Overtagelse av offentlige veier, 4 km i Storebotn, Stonga­fjellet, Solåsen   608 608 608 608
-    Seniorrådgiver samferdsel, netto effekt   500 500 500 500
-    Årsverk rådgiver samferdsel, netto   450 450 450 450
-    Vedlikeholdstiltak barnehage   2 000 2 000 2 000 2 000
-    Vedlikeholdstiltak kaier og broer   990 990 990 990
-    Bergensalliansen Brann   100 100 100 100
Ny netto ramme   30 674 13 586 3 157 -13 609
Kommunalavdeling teknisk – Oppsummering   B 2018 ØP 2019 ØP 2020 ØP 2021
Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst   31 703 31 703 31 703 31 703
Rullering av siste økonomiplan   - 7 859 - 24 897 - 35 326 - 52 092
Rammeendringer mellom avdelingene   0 0 0 0
Endringer i satser, bruk og vedtak   2 131 2 131 2 131 2 131
Nye tiltak   4 698 4 648 4 648 4 648
Ny netto ramme   30 674 13 586 3 157 - 13 609

 

Artikkelen tilhører rådmannens forslag til budsjett 2018, handlingsprogram og økonomiplan 2019 til 2021

Back to top