Driftsbudsjett - Fagavdeling areal og samfunn

Tall i hele 1.ooo kroner

Fagavdeling areal og samfunn B 2017 B 2018 ØP 2019 ØP 2020 ØP 2021
Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst 9 382 9 626 9 626 9 626 9 626
Lønns- og prisjustering fra 2017 til 2018 244        
Rullering av siste økonomiplan          
-    Avsetning til handlefrihet (disposisjonsfond)   - 50 - 51 - 52 - 53
-    Rullering av kommuneplanens arealdel   - 1 000 - 1 000 - 1 000 - 1 000
-    Reguleringsplan Bergheim   - 1 600 - 1 600 - 1 600 - 1 600
-    Reguleringsplan Erdal gravplass   0 - 150 - 150 - 150
-    Reguleringsplan Munkebotn (Erdalsvegen)   - 1 500 - 1 500 - 1 500 - 1 500
-    Kartlegging forurensing Skiftesvik   0 - 200 - 200 - 200
-    Viltfond   - 50 - 50 - 50 - 50
Rammeendringer mellom avdelingene          
-          Årsverk dokumentsenteret (tjenester for selvkost)   500 500 500 500
Ny netto ramme   5 926 5 575 5 575 5 574
Fagavdeling areal og samfunn – Oppsummering B 2017 B 2018 ØP 2019 ØP 2020 ØP 2021
Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst   9 626 9 626 9 626 9 626
Rullering av siste økonomiplan   - 4 200 - 4 551 - 4 552 - 4 553
Rammeendringer mellom avdelingene   500 500 500 500
Endringer i satser/bruk/vedtak   0 0 0 0
Nye tiltak   0 0 0 0
Netto ny ramme   5 926 5 576 5 575 5 574

 

Forklaring og konsekvens

Askøyprogrammet er en langsiktig transportplan for Askøy kommune, som skal følge opp nasjonale og regionale mål for transportsystemet. Et sentralt element i planen er å styrke kollektivtrafikken, samt sikre gang- og sykkelveier.

Askøy kommune har fastsatt totalt seks hovedmål med tilhørende strategier, hvor ett av målene er at veksten i personbiltransporten skal reduseres. En av strategiene for å nå dette målet, er økt satsing på gange og sykkel. For å kunne gjennomføre en slik strategi er det nødvendig å utarbeide en sykkelstrategi for Askøy. Denne vil være et verktøy for både planlegging og bygging av sykkelanlegg.

I 2017 fikk vi bevilget 725.000 kroner av Miljødirektoratet, (Klimasatsmidler). Ettersom utredningsarbeidet pågår, ser en at det vil være nødvendig å innhente konsulentbistand til utredningsarbeidet utover det vi har fått klimasatsmidler til. Det må avsettes 1 million kroner til utredningsarbeid i forbindelse med Askøyprogrammet, herunder 500.000 kroner til sykkelstrategi.

Tiltak det ikke er funnet plass til i rådmannens budsjettforslag

Tall i hele 1.000 kroner

Fagavdeling areal og samfunn   B 2018 ØP 2019 ØP 2020 ØP 2021
Regulering Mjølkevikvarden UTM 158/17 Areal og samfunn 500 1 000    
Kommentar: Viser til vedtak i Utvalg for teknikk og miljø 15.6.2017, sak 158/17.     
Reguleringsplan Juvikflaten Areal og samfunn 500 1 000    
Regulering Hanevik - Åsebø Areal og samfunn 500      
Kommentar: Plan 370 Fv 563 Hanevik - Åsebø. I 2013 ble det utarbeidet planprogram og varslet oppstart av planarbeid for Hanevik - Åsebø. Sweco ble leid inn og utarbeidet konsekvensutredning. Alternativ 2B ble i UTM sak 74/16 vedtatt som fremtidig trasé mellom Hanevik og Åsebø. Vedtatt trasé ble februar 2016 lagt ut på høring og merknader som kom inn i forbindelse med høringen ble håndtert. Høsten 2016 skal Askøy kommune utarbeide et planforslag. Reguleringsplanen vil inngå i prosjekt 4413 Askevann, vannbehandlings­anlegg for arealene som er felles for vannledninger og veitrasé. Estimerte kostnader til reguleringsplanen beløper seg til kr 1 400 000, hvorav 60 %, kr 840 000 føres på prosjektet, mens 40 %, kr 500 000 må tilføres ansvar 41100, tjeneste 3010 for 2018.     
Forvaltningsplan for gjess Areal og samfunn 100      
Kommentar: Bestanden av grågås har økt kraftig de siste årene og beiteskader fra gås er et økende problem i kommunen. For bedre å få belyst situasjonen, øke kunnskapsnivået og vurdere veien videre, er det behov for å lage en handlingsplan for hvordan en skal jobbe videre med denne situasjonen. Utarbeidelse av slik plan krever bruk av konsulent og det er behov for kr 100 000 til ansvar 41100, tjeneste 3600.     
Askøyprogrammet Areal og samfunn 1 000      
Kommentar: Utredningsarbeid i forbindelse med Askøyprogrammet, herunder bl.a. sykkelstrategi.     
Sum fagavdeling areal og samfunn Areal og samfunn 2 600 2 000    

 

Investeringsbudsjett

Tall i hele 1.000 kroner

Ikke-selvfinansierende investeringsprosjekter   Ferdig Totalsum 2018 2019 2020 2021 2022-2028
Nr. Prosjektnavn              
4920 Kartfond (årlig) (årlig) 180 180 180 180 1 260

  Artikkelen tilhører rådmannens forslag til budsjett 2018, handlingsprogram og økonomiplan 2019 til 2021

Back to top