Diagram som viser andelen staben og politisk ledelse bruker av kommunens økonomiske ressurser

Hovedtall for avdelingen

 B 2018ØP 2019ØP 2020ØP 2021
Politisk styring 10.863 11.793 10.863 11.793
Kontroll og revisjon 1.412 1.412 1.412 1.412
Administrasjon 68.527 67.621 67.616 67,61
Fellestjenester 15.763 15.763 15.263 15.263
Sum kommunalavdeling Stab 96.564 96.589 95.154 96.078

 

Oppgaveområde

Området omfatter stabstjenester, fellesposter, politisk styring, næring og drift av kommunalt eide aksjeselskaper. Kommunalavdeling stab bidrar med administrativ spisskompetanse og rådgivning, og tar seg av oppgaver som er felles for hele organisasjonen:

Oppgaver for kommunalavdeling Stab

HR-rådgivning og støtte, HMS, fag­opplæring og lønnØkonomistyring, innkjøp, regnskap, kemner og eiendomsskattekontor
IKT-tjenester som systemutvikling, nett­verk og servere, arbeidsstasjoner og telefoni Bistand til tjenesteutvikling, omstilling og kvalitets­arbeid
Kommunikasjonsarbeid, nettredaksjon og kundetorg Postmottak, arkiv og dokumenthåndtering
Politisk sekretariat Kommuneadvokat
Tilrettelegging for næringslivet  


Status

Den generelle aktivitetsveksten og omstillingstakten i kommunen fører til økt etterspørsel av stabens tjenester. Samtidig er det et uttrykt ønske å minimere administrative kostnader. Sammenliknet med andre kommuner har Askøy få stillinger innenfor de vanlige stabsområdene. Effektivisering gjennom optimal bruk av systemløsninger og riktig kompetanse i alle ledd, er derfor blitt satset på over år. Det medvirker til at tjenestenivået i hovedsak er godt, men på noen områder er bemanningen likevel på et så lavt nivå at det ikke er mulig å levere i samsvar med forventninger og etterspørsel.

Det er de siste årene effektivisert og kuttet i administrative ressurser i betydelig grad. Ambisjonen om å bli landets mest effektive stab er derfor en dyd av nødvendighet, men også et signal til organisasjonen om at det vil være nødvendig med tiltak og arbeidsmåter der hensynet til effektiv drift veies tyngre enn andre ønsker. På noen områder må tjenester og service legges på minimumsstandard. Innsatsen må rettes mot særlig prioriterte områder. Så langt det er mulig prøver en å unngå at tjenesteproduksjonen blir skadelidende, eller at kommunen taper penger som følge av dette.

Konsulentselskapet Agenda Kaupang har gjort en nærmere sammenlikning av kommunens nivå og fordeling av administrative stillinger.

Tabell 14 viser Askøys posisjon i 2015 sammenlignet med et utvalg andre kommuner med mellom 20.000 og 35.000 innbyggere. Som figuren viser har Askøy kommune den laveste andelen av stab- og støttestillinger av alle. For skatteoppkreverfunksjonen ligger Askøy spesielt lavt. Tilføringen av ressurser som skjedde i 2017 var svært betimelig.

Figur 12: Årsverk pr. 1 000 innbyggere til administrativ ledelse og stabs- og støttefunksjoner

 Figur 12: Årsverk pr. 1 000 innbyggere til administrativ ledelse og stabs- og støttefunksjoner

Tabell 14: Økonomi, regnskap, skatt og kommunale avgifter, lønn og personal i kommuner med mellom 20.000 og 35.000 innbyggere

 ØkonomiRegnskapSkatte-oppkrever­funksjonen avgifter og gebyrerInnkreving av kommunale LønnPersonal SUM
Elverum 7 6 4,5 1 4 5 27,5
Grimstad 5,8 11,1 3,9 1,7 3,5 5,1 31,1
Nittedal 4 4 4,4 0 3,5 4,5 20,4
Fjell 5,1 2,4 3 0 3 10 23,5
Eidsvoll 3 5,5 1 7,5 6,05 3 26,05
Harstad 3,5 7,45 9,4 2 5,5 9 26,85
Askøy 3,25 4 2,1 1,5 4,8 7,3 22,95
Hamar 4 7 6 2 5,2 4 2,2
Halden 5 7,8 4,5 3 4 6 30,3
Moss 2 8,3 8,3 1,5 6,5 5 31,6
Lørenskog 9 7,8 11,2 0,5 5,3 6,6 40,4
Ullensaker 7 7,5 8,3 1,5 4,7 2,5 31,5

Artikkelen tilhører rådmannens forslag til budsjett 2018, handlingsprogram og økonomiplan 2019 til 2021

Back to top