Satsingsområder og mål

Ett av programområdene i 'Omstilling 2020' er Digital kommune. Programmet omfatter programområdene

  • Bedre brukeropplevelser – enklere hverdag.
  • Mer effektiv kommunedrift.
  • Datarom og nettverk.
  • Informasjonssikkerhet og personvern.

Det pågår arbeid med en digital strategi som skal bidra til å realisere målbildet for Digital kommune og digitaliseringsarbeidet for øvrig. Regjeringens føringer i Digital agenda og KS Digitaliseringsstrategi gir retning for det videre arbeidet. Kommunen ønsker også å være en aktiv part i et regionalt digitalt samarbeid, og bidragsyter i en nasjonal satsing på fellesløsninger for kommunal sektor.

Å bidra til å utvikle en «digital kommune» er stabens viktigste satsingsområde i økonomiplanperioden. Dette innebærer mer enn å implementere digitale komponenter. Det viktigste er å skape en organisasjon som evner å utvikle tjenester og tilpasse arbeidsmåter og organisasjonskultur til nye måter å jobbe og tenke på. Det må satses målrettet og mye kompetanseutvikling på spesifikke områder, og generell endringskompetanse.

Digitaliseringsstrategi, mål og tiltak

Område Mål og tiltak
Digitale tjenester og prosesser      -   Bygge opp kompetanse og kapasitet på digitaliseringsstøtte og gjennomføring
-   Implementere flere digitale felleskomponenter
-   Utvikle saks- og arkivsystemet gjennom å ta i bruk flere moduler og integrasjon mot fagsystemer. Etablere innsynsløsning for byggesaker
-   Utvide bruken av SvarUt og innføre SvarInn og eDialog
-   Forenkle utvalgte administrative prosesser gjennom bruk av systemløsninger og digitalisering
-   Oppfylle hovedkravene i GDPR som sikrer personvern
Formålstjenlige og effektive IKT-verktøy -   Innføre systemstøtte for identitets- og tilgangsstyring og mer funksjonelt AD
Kvalitet og kvalitets­utvikling   -   Standardisere og evaluere alle sentrale arbeidsprosesser i stabsavdelingene
-   Forbedre overordnet internkontroll og styringssystem
-   Sikker dokumentbevaring gjennom tydelig arkivansvar, oppdatert arkivplan og forskrifts­messig oppbevaring av avsluttede papirarkiver
Kompetanse    -   Styrke lederkompetansen gjennom Prestasjonsledelse 2020
-   Etablere introduksjonsprogram og grunnopplæring for nye ledere
-   Etablere introduksjonsprogram for nytilsatte i KS Læring
-   Intern skolering i prosjektmetodikk
   

Artikkelen tilhører rådmannens forslag til budsjett 2018, handlingsprogram og økonomiplan 2019 til 2021

 

Back to top