Driftsbudsjett - Kommunalavdeling stab

Tall i hele 1.000 kroner

Kommunalavdeling stabB2017B2018ØP2019ØP2020ØP2021
Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst 87.863 90.148 90 148 90 148 90 148
Lønns- og prisjustering fra 2017 til 2018 2 284        
Rullering av siste økonomiplan (med justeringer)     
-      Kostnader valgavvikling   - 930 0 - 930 0
-      Avsetning til handlefrihet (disposisjonsfond)   - 469 - 477 - 484 - 493
-      Omstillingssjef   0 - 1 000 - 1 000 - 1 000
-      Økt antall lærlinger overført fra Levekår, netto   - 100 - 100 - 100 - 100
Rammeendringer mellom avdelingene               
-      Årsverk IT (drift av skole PCer) overført fra Oppvekst i 2017 – reversering   - 575 - 575 - 575 - 575
-      Årsverk Dokumentsenteret (tjenester for selvkost)   - 500 - 500 - 500 - 500
Endringer i satser/bruk/vedtak     
-      Drift eiendomsskatt   1 250 1 050 1 050 1 050
-      Økte kostnader i forbindelse med kjøp sekretariattjenester Kontroll­utvalg   140 140 140 140
-      Økt sats politikergodtgjøring 2018   200 200 200 200
-      Tilskudd til TV-aksjonen 2 kr pr innbygger   30 30 30 30
-      Utvidet hylleplass IKAH   600 600 600 600
-      Lisenser Microsoft   500 500 500 500
-      Lisenser ny modul Agresso, varslingsmodul RiskManager   100 100 100 100
-      Utvidelse nye lærlingplasser (6 nye i 2017), F 78/17   500 500 0 0
Nye tiltak     
-      Digital satsing oppbemanning 2 årsverk, delårseffekt i 2018   1 700 2 000 2 000 2 000
-      Overføring til regional digital satsing   500 500 500 500
-      Nettverk IT, (1 årsverk)   900 900 900 900
-      Ordning og avlevering av avsluttede arkiver   2 600 2 600 2 600 2 600
Ny netto ramme   96 594 96 616 95 179 96 100
      
Kommunalavdeling stab - Oppsummering   ØP 2018 ØP 2019 ØP 2020 ØP 2021
Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst   90 148 90 148 90 148 90 148
Rullering av siste økonomiplan   - 1 499 - 1 577 - 2 514 - 1 593
Rammeendringer mellom avdelingene   - 1 075 - 1 075 - 1 075 - 1 075
Endringer i satser, bruk, vedtak   3 320 3 120 2 620 2 620
Nye tiltak   5 700 6 000 6 000 6 000
Ny netto ramme   96 594 96 616 95 179 96 100

 

Forklaring og konsekvens

Budsjettrammen for Kommunalavdeling stab dekker lønnskostnader og driftsutgifter for stabsstillingene, men også en god del fellesutgifter på vegne av hele organisasjonen. Eksempel på fellesutgifter er KS-kontingent, lisenser til alle PCer og driftsutgifter til felles datasystemer. Stillinger organisert i Kommunalavdeling stab utfører tjenester direkte knyttet til linjeavdelingene, for eksempel med drift av PCer til elever, personaladministrasjon og dokumenthåndtering. For å standardisere arbeidsprosesser og utnytte fordelene med å tilhøre et større fagmiljø, er stillingene tilknyttet stabsavdelinger i stedet for fagavdelingene. Budsjettområdet omfatter også kostnader til politisk styring, næringsarbeid og eventuelt driftstilskudd til aksjeselskaper.

På grunn av at en stor del av budsjettrammen er bundet til pålagte felleskostnader, vil eventuelle innsparingskrav i hovedsak måtte gjøres gjennom å redusere lønnspostene på stabsavdelingene. Dette er gjort de siste årene gjennom nedbemanning når det har vært mulig gjennom naturlig avgang. Som også vist i tabell 14 på side 44, er nedbemanningen på et lavt nivå sammenliknet med andre kommuner og behovet for støttetjenester.

Ingen utviklingsprosjekter startes opp uten at det er gjort en kost-nytte-analyse og utarbeidet en gevinstrealiseringsplan.


Artikkelen tilhører rådmannens forslag til budsjett 2018, handlingsprogram og økonomiplan 2019 til 2021

Back to top