Formål

Tilskuddet skal benyttes til uforutsette investeringsbehov til private idrettsanlegg i Askøy.


Søknadsfrist er 1. mai hvert år


Krav til søker

- Søknaden kan og omhandle større kostnadskrevende utstyr knyttet til private idrettsanlegg.
- Søkere kan være idrettslag som eier og driver private anlegg og er knyttet til Idrettsrådet.
- Bevilget sum kan gå inn som kommunal medvirkning i spillemiddelsøknader.
- Ved flere søknader skal dette behovsprøves/prioriteres.

Lag som mottar tilskudd fra Fagavdeling kultur og idrett er forpliktet til å oppfylle følgende betingelser:

  • Alle må ha oppdatert lagsinformasjon i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret.(Les hvordan ...)
  • Tildelte midler skal brukes i tråd med retningslinjene.
  • Lag og organisasjoner som mottar tilskudd plikter å opplyse om dette i sin markedsføring, trykksaker, årsmeldinger og i eventuell annonsering.
  • Ledsagerbevis skal godkjennes ved arrangementer. Ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement.

Søknadsbehandling


Klage

Dersom du får avslag på søknaden kan du klage. Klagefrist er 3 uker fra du mottar brevet fra oss.


Kontakt avdelingen