Formål

Støtte den frivillige idretten.


Søknadsfrist er 1. mai hvert år.


Krav til søker

En idrettsskole er et åpent tilbud om allsidig aktivitet til alle barn t.o.m. 12 år. Idrettsskolen kan organiserer på flere måter. De fleste idrettsskoler i Hordaland har barn i alderen 5-9 år som deltakere. Ofte har idrettslaget opprettet en egen barnegruppe eller allidrettsgruppe som tar seg av organiseringen og aktiviteten. Det finnes også andre måter å organisere en idrettsskole på. I et fleridrettslag kan noen særidrettsgrupper gå sammen om innholdet.

Et særidrettslag kan også tilpasse sitt tilbud slik at det ligger innenfor rammen av en idrettsskole.


Driftstilskuddet fordeles slik:

• 1/3 av totalbeløpet fordeles likt mellom idrettsskolene.
• 1/3 av totalbeløpet fordeles mellom idrettsskolene i forhold til medlemsmasse.
• 1/3 av totalbeløpet fordeles mellom idrettsskolene i forhold til aktiviteter.

Lag som mottar tilskudd fra Fagavdeling kultur og idrett er forpliktet til å oppfylle følgende betingelser:

  • Alle må ha oppdatert lagsinformasjon i lag og foreningsdatabasen på kommunens nettportal.
  • Endringer skal sendes inn på e-skjema.
  • Tildelte midler skal brukes i tråd med retningslinjene.
  • Lag og organisasjoner som mottar tilskudd plikter å opplyse om dette i sin markedsføring, trykksaker, årsmeldinger og i eventuell annonsering.
  • Ledsagerbevis skal godkjennes ved arrangementer. Ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement.

Søknadsbehandling

Slik er søknadsbehandlingen

  • Fyll ut søknaden. Vårt elektroniske søknadsskjema gir deg veiledning underveis.
  • Send inn relevante vedlegg.
  • Etter at du har sendt søknaden får du en automatisk generert e-post med bekreftelse på at søknaden er mottatt.
  • Du får beskjed om utfallet når søknaden er ferdigbehandlet.
  • Bevilget tilskudd vil bli utbetalt i rimelig tid etter det.

Klage

Dersom du får avslag på søknaden kan du klage. Klagefrist er 3 uker fra du mottar brevet fra oss.


Ansvarlig avdeling