Søknadsfrist 1. mai hvert år.


Retningslinjer

  1. Midlene går til dekning av renteutgifter på lån til rehabilitering av forsamlingshus og forsamlingslokaler.
  2. Det skal vedlegges dokumentasjon over betalte renteutgifter i form av kontoutskrift og kopi av låneavtale. Ved første gangs søknad legges ved opprinnelig finansieringsplan for byggeprosjektet.
  3. Tilskudd blir fordelt forholdsmessig mellom søkere etter hver søkers andel av summen av de omsøkte renteutgifter.
  4. Søker av tilskudd fra kommunen må holde lokalet åpent for all lovlig kultur- og organisasjonsvirksomhet. Ingen må stenges ute på grunn av religiøse, sosiale eller politiske syn.
  5. Eierne har anledning til å prioritere enkelte formål ved utleie fra de ideelle målsettinger eierne arbeider for. I spesielle tilfeller kan det gjøres unntak.

Lag som mottar tilskudd fra Fagavdeling kultur og idrett er forpliktet til å oppfylle følgende betingelser:

  • Alle må ha oppdatert lagsinformasjon i lag og foreningsdatabasen på kommunens nettportal.
  • Endringer skal sendes inn på e-skjema.
  • Tildelte midler skal brukes i tråd med retningslinjene.
  • Lag og organisasjoner som mottar tilskudd plikter å opplyse om dette i sin markedsføring, trykksaker, årsmeldinger og i eventuell annonsering.
  • Ledsagerbevis skal godkjennes ved arrangementer. Ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement.

Søknadsbehandling


Klage

Dersom du får avslag på søknaden kan du klage. Klagefrist er 3 uker fra du mottar brevet fra oss.


Ansvarlig avdeling