Tilskot til verna kulturminne i Hordaland


Tilskotsordninga tek sikte på å gje tilskot til istandsetting av verneverdige kulturminne prioritert av kommunane, regulert til bevaring/omsynssone vern eller vurdert av fylkeskommunen til å ha høg regional verdi. Ordninga skal støtte opp om vedtekne målsettingar, jf «Premiss: Kultur - Regional kulturplan for Hordaland 2015-2025».

Les meire på Hordaland fylkeskommune sin nettportal

Gå til: Søknadsskjema

 

Søknad sendes til: 

Søknadsfrist 15. desember.