Formålet er å støtte unge personer eller ungdomsgrupper som deltar på ulike arrangementer, konkurranser eller festivaler innenlands eller utenlands innen hele kulturfeltet. Tilskuddene skal bidra til delvis dekning av utøvernes reiseutgifter. Reisene skal føre til at deltakerne får erfaringer eller opplæring som bidrar til at de får høyere kvalifikasjoner.

Formål

Søknadene behandles etter hvert som de kommer inn.


Krav til søker

Krav til søknaden

  • Søkeren må dokumenteres med for eksempel: anbefaling fra en landsomfattende organisasjon, program for arrangementet, deltakerlister og lignende.
  • Øvre aldersgrense for søkerne er 25 år.
  • Søker må dokumentere at de har deltatt og sende inn oversikt over sine kostnader og en eventuell finansieringsplan.
  • Hver gruppe eller enkeltutøver kan søke for inntil 4 reiser i året, og søknadene sendes inn etterskuddsvis.
  • Maksimalt tilskudd for hver tildeling er kr 5 000.- både til grupper eller enkeltpersoner. Tilskudd til enkeltutøvere blir innrapportert som skattbar inntekt.

Lag som mottar tilskudd fra Fagavdeling kultur og idrett er forpliktet til å oppfylle følgende betingelser:

  • Alle må ha oppdatert lagsinformasjon i lag og foreningsdatabasen på kommunens nettportal.
  • Endringer skal sendes inn på e-skjema.
  • Tildelte midler skal brukes i tråd med retningslinjene.
  • Lag og organisasjoner som mottar tilskudd plikter å opplyse om dette i sin markedsføring, trykksaker, årsmeldinger og i eventuell annonsering.
  • Ledsagerbevis skal godkjennes ved arrangementer. Ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement.

Søknadsbehandling


Klage

Dersom du får avslag på søknaden kan du klage. Klagefrist er 3 uker fra du mottar brevet fra oss.


Ansvarlig avdeling