Formål

Tilskudd til lag som har aktiviteter som integrerer mennesker med nedsatt funksjonsevne


Søknadene behandles etter hvert som de kommer inn.


Krav til søker

Vil et lag eller andre sette i gang fritidsaktiviteter eller kulturtiltak som integrerer mennesker med nedsatt funksjonsevne, kan det ytes tilskudd til dette dersom det medfører merutgifter som:

  • - ekstra trenerutgifter
  • - spesielle ledsagerutgifter
  • - andre utgifter som krever ekstra ressurser

Siktemålet er at lagene skal kunne legge til rette aktiviteter slik at ingen mennesker blir utestengt fra de aktiviteter de ønsker å delta i.
Slike tiltak bør utvikles i samarbeid med etaten etter den enkeltes behov, og etter nærmere avtale. Ta derfor kontakt på forhånd.

Kulturavdelingen vil ta kontakt med lagene med konkrete forespørsler, og med tilbud om opplæring og kurs.

Lag som mottar tilskudd fra Fagavdeling kultur og idrett er forpliktet til å oppfylle følgende betingelser:

  • Alle må ha oppdatert lagsinformasjon i lag og foreningsdatabasen på kommunens nettportal.
  • Endringer skal sendes inn på e-skjema.
  • Tildelte midler skal brukes i tråd med retningslinjene.
  • Lag og organisasjoner som mottar tilskudd plikter å opplyse om dette i sin markedsføring, trykksaker, årsmeldinger og i eventuell annonsering.
  • Ledsagerbevis skal godkjennes ved arrangementer. Ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement.

Søknadsbehandling


Klage

Dersom du får avslag på søknaden kan du klage. Klagefrist er 3 uker fra du mottar brevet fra oss.


Kontakt avdelingen