Søknadsfrist 1. mai hvert år.

(Skjemaet åpnes ca. en måned før søknadsfristen.).


Retningslinjer for tilskudd til allment kulturarbeid "kulturmidlene"

Ordningen omfatter tilskudd til drift av lagsaktiviteter og til andre formål som faller inn under følgende betingelser:

 1. Aktiviteten må være åpen for alle, eventuelt gjennom medlemskap.
 2. Laget må kunne dokumentere virksomhet etter demokratiske prinsipper, med valgt styre.
 3. Årsmelding og årsregnskap skal legges ved søknad. 
 4. Tildelte midler skal ikke videreformidles til andre formål.
 5. For at interesseorganisasjoner, ideelle organisasjoner, livssynsorganisasjoner, partipolitiske organisasjoner, ideelle folkebevegelser o.l. skal få tilskudd, må dette gis i sammenheng med spesielle kulturaktiviteter eller annet som korresponderer med ansvars- og oppgavefeltet til kommunens fritids- og kultursektor.

Generelt

I prinsippet ytes det ikke driftstilskudd for det samme året som et lag eller organisasjon mottar oppstarttilskudd.

 • Idrettslag

  som er tilsluttet idrettsrådet kan ikke søke om tilskudd fra kulturmidlene til rene idrettsformål. Idretten har sine egne tilskuddsordninger til driftsformål.
 • Sang-, musikklag og grupper

  som er tilsluttet Askøy Sang- og Musikksamskipnad (ASM) kan ikke søke tilskudd fra denne ordningen.
  Eget skjema for lag i ASM.
 • Arbeidsstuer for barn:

  Kopi av søknad om statstilskudd skal vedlegges.

Tildelte midler skal brukes i tråd med retningslinjene.

Lag som mottar tilskudd fra Fagavdeling kultur og idrett er forpliktet til å oppfylle følgende betingelser:

 • Alle må ha oppdatert lagsinformasjon i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret.(Les hvordan ...)
 • Tildelte midler skal brukes i tråd med retningslinjene.
 • Lag og organisasjoner som mottar tilskudd plikter å opplyse om dette i sin markedsføring, trykksaker, årsmeldinger og i eventuell annonsering.
 • Ledsagerbevis skal godkjennes ved arrangementer. Ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement.

Søknadsbehandling


Klage

Dersom du får avslag på søknaden kan du klage. Klagefrist er 3 uker fra du mottar brevet fra oss.


Ansvarlig avdeling