Formål

Tilskuddet skal gi økonomisk støtte til ungdomsaktiviteter for aldersgruppen 13 til 25 år for å stimulere til kreativitet, engasjement og innsatsvilje i det frivillige ungdomsarbeidet innen kulturfeltet på Askøy.


Søknadsfrister:

1.januar, 1.april, 1.juli, og 1.oktober.


Krav til søker

Tilskuddet tildeles prosjekter, arrangementer og produksjoner som for eksempel konserter, festivaler, oppsetninger m.m., og følgende prioriteres:

  • Ungdomsorganisasjoner, sammenslutninger og enkeltpersoner som driver kulturaktivitet eller kulturproduksjon.
  • Prosjekter der ungdom selv planlegger og gjennomfører aktivitet.
  • Lag og organisasjoner som mottar tilskudd, må være registrert i Frivilligregisteret i Brønnøysund og ha organisasjonsnummer. Tilskudd som utbetales til private blir behandlet som skattbar inntekt.
  • Spesifisert budsjett skal legges ved søknad, og det skal leveres rapport og regnskap for tildelte midler.

Lag som mottar tilskudd fra Fagavdeling kultur og idrett er forpliktet til å oppfylle følgende betingelser:

  • Alle må ha oppdatert lagsinformasjon i lag og foreningsdatabasen på kommunens nettportal.
  • Endringer skal sendes inn på e-skjema.
  • Tildelte midler skal brukes i tråd med retningslinjene.
  • Lag og organisasjoner som mottar tilskudd plikter å opplyse om dette i sin markedsføring, trykksaker, årsmeldinger og i eventuell annonsering.
  • Ledsagerbevis skal godkjennes ved arrangementer. Ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement.

Søknadsbehandling


Klage

Dersom du får avslag på søknaden kan du klage. Klagefrist er 3 uker fra du mottar brevet fra oss.


Kontakt avdelingen