Formål

 • Tilskuddsordningen skal gå til å styrke og stimulere det lokale kultur- og idrettslivet i Askøy kommune.
 • Tilskuddsordningen skal bidra til å utløse lokalt engasjement, profesjonalitet, kvalitet og mangfold.

Søknadsfrist:

1. mai og 1. september.


Krav til søker

Hvem kan søke:

 • Kultur-, idretts- og friluftslivsorganisasjoner, sammenslutninger og enkeltpersoner (kulturaktører/kunstnere) lokalisert i kommunen.

Hva kan det søkes støtte til:

 • Gjennomføring av enkeltstående konserter, arrangementer, forestillinger, utstillinger, produksjoner, prosjekter og kulturhistoriske tiltak.
 • Tiltak som gjelder barn og unge blir prioritert.

Hva kan det ikke gis tilskudd til:

 • Dekning av underskudd ved gjennomførte tiltak.
 • Ordinær drift, lukkede arrangementer, interne kurs, studiereiser eller annen utdanning, formål som omfattes av andre kommunale tilskuddsordninger, innkjøp av materiell og utstyr.
 • Offentlige aktører, herunder også private barnehager.

  Krav til mottaker av tilskudd

  1. Budsjett og søknadssum.
  2. Budsjettet skal være i balanse og vise alle utgifter og inntekter og plan for finansiering.
  3. Søknadssummen kan maksimalt utgjøre 50 % av tiltakets totalbudsjett.
  4. Prosjekter skal gjennomføres i tråd med opplysningene som er gitt i søknaden.
  5. Innen 4 uker etter at prosjektet/arrangementet er gjennomført, skal det sendes inn rapport og regnskap. Dette vil bli lagt til grunn for eventuelle senere bevilgninger.
  6. Ny søknad behandles ikke før rapportering for forrige prosjekt/arrangement er levert.
  7. Ved annonsering i aviser og på plakater, nettsider, sosiale medier, programhefter skal det opplyses at prosjektet/arrangementet er støttet av Askøy kommune.
  8. Lag og organisasjoner som søker tilskudd må være registrert i Enhetsregisteret med organisasjonsnummer.
  9. Dersom søker er en privatperson regnes tilskuddet som skattbar inntekt for vedkommende.
  10.Alle som mottar tilskudd må godta bruk av ledsagerbevis på sine arrangementer.
  11.Dersom tiltaket ikke gjennomføres skal bevilget beløpet tilbakebetales Askøy kommune.


Søknadsbehandling


Klage

Dersom du får avslag på søknaden kan du klage. Klagefrist er 3 uker fra du mottar brevet fra oss.


Kontakt avdelingen