Liste over skjema for vei og transport

Egenkontrollskjema - Entreprenørens egenkontroll ved graving i offentlig vei.

Gravetillatelse - Søknad om gravetillatelse i offentlig vei og gategrunn.

Ny avkjørsel mot kommunal vei - Søknad om ny avkjørsel mot kommunal vei.

Dispensasjon fra byggegrense mot kommunal veg - Søknad om dispensasjon fra byggegrensen mot kommunal vei.

Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel mot kommunal veg - Søknad om utvidet bruk av eksisterende avkjørsel mot kommunal vei.


Melding om bruk av kommunal kai

  • Bestilling av plass ved kommunale kaier.
  • Fartøy over 15 m lengde skal melde inn anløp til kommunale kaier.
  • Maksimal liggetid er 24 timer dersom ikke særskilt løyve er innhentet.
  • Skjemaet danner grunnlag for fakturering og rapporter til Bergen og omland havnevesen

Kontakt avdelingen

Fagavdeling Teknisk - Samferdsel

thumb crosswalk

Rullering av trafikksikringsplanen
for 2023 - 26

Har du et innspill til hvordan å gjøre Askøyveiene tryggere?
Vi starter arbeidet med å revidere trafikksikringsplanen for å gjøre Askøyveiene bedre og tryggere for alle som ferdes der.

Kom med dine innspill, de er viktige for å få til gode veier for alle!

Back to top