Teknisk sektor

Askøy Brann & Redning | Vann og avløp | Samferdsel | Eiendomsavdeling

Lenker til skjema, regelverk og retningslinjer

Har eier-, forvaltnings-, drifts-, prosjekterings- og vedlikeholdsansvar for kommunale bygg og boliger

Drift og vedlikehold av kommunale veier, fortau, gangveier, broer, parkeringsplasser, grøntområder, veilys, kaier og renovasjon

Forebyggende avdeling | Tilsyn | Feiing | Beredskapsavdeling | Utrykning ved ulykker

Drift, vedlikehold og fornyelse av kommunens ledningsnett, pumpestasjoner og renseanlegg for drikkevann og avløpsvann

Back to top