Kommunen har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale veier.Statens vegvesen har ansvar for fylkesveiene.

Her kan du sjekke hvem som har ansvar for vegen. Zoom i kartet for å finne ut om det er privat, kommunal eller fylkesvei.

Kommunen har ansvar for å vedlikeholde kjørebane, sideområde, skråninger og dreneringssystem.


Oppgaver

  • Fjellsikring
  • Grøfterensk
  • Kosting og renhold
  • Rydding av vegetasjon
  • Oppmerking og skilting
  • Tømming av veisluk
  • Reparasjon av veidekke
  • Vintervedlikehold Brøyting og strøing

Sikthindrende vegetasjon

Sikten må være god langs veier, fortau og gangveier (senere kalt vei). Dette for å unngå ulykker med enten biler, sykler eller fotgjengere. Målet er at alle skal se et barn på trehjulssykkel fra alle retninger slik at et kjøretøy kan stoppe på en tredjedel av avstanden mellom barnet og kjøretøyet.Videre skal fremkomsten ikke hindres av vegetasjon som vokser ut på veiens område. Større/høye kjøretøy har ofte problem på grunn av dette.Vegetasjon skal heller ikke skjule veimerking, veinavn- eller trafikkskilt eller belysning.Dersom eiendommen din grenser mot vei er det ditt ansvar å fjerne vegetasjonen som er til hinder.

Kommunen kan pålegge grunneier å klippe, beskjære eller flytte vegetasjon som skaper hindringer (se veileder under). Den enkelte grunneier vil først få en henstilling om å gjøre tiltak selv. Dersom pålegget ikke etterkommes kan kommunen selv sørge for nødvendig fjerning for grunneiers regning.


Kontakt avdelingen