Formål

God kontroll av avløp reduserer vi risiko for forurensning av miljøet og spredning av sykdom ved å sikre godt drikkevann og god vannkvalitet. Kommunen har myndighet og plikt til å forebygge og kreve tiltak mot forurensning fra avløpsanlegg etter forurensningsloven

På denne siden finner du informasjon om Miljørettet helsevern sitt tilsyn med avløpsanlegg etter Forurensningsloven m. relevante forskrifter


Regelverk


Tilsynsmyndighet

  • Miljørettet helsevern er tilsynsmyndighet for kommunen og kan føre tilsyn med anlegget etter forurensningsloven og forurensningsforskriftens kapittel 11 - 13 samt lokal forskrift om mindre avløpsanlegg.
  • Miljørettet helsevern kan også føre tilsyn med anlegget etter folkehelseloven dersom det er risiko for helseskade (Folkehelseloven, Forskrift om miljørettet helsevern)
  • Eier av offentlig anlegg, (Teknisk, Seksjon vann og avløp), kan føre tilsyn med avløpsanlegg som er tilknyttet offentlig avløp.
  • Standard abonnementsbestemmelser for vann og avløp.(både administrative- og tekniske bestemmelser) kan kjøpes fra Kommuneforlaget enten som e-bok eller i papirutgaven.

Hva koster det?

Tilsynsgebyr for kontroll av avløpsanlegg


Tilsyn

  • Forurenser har plikt til å framlegge tilgjengelige opplysninger og dokumentasjon kommunen trenger som forurensningsmyndighet (forurensningsloven § 49)
  • Kommunen har rett til uhindret adgang til eiendom der forurensning kan oppstå eller har oppstått (dette omfatter også rett til å inspisere om fritidsbebyggelse har innlagt vann) (forurensingsloven § 50, om rett til gransking)
  • Kommunen har rett til å kreve at forurenser gjennomfører undersøkelser (forurensingsloven § 51, om pålegg om undersøkelse)

Klage

For klage på saksbehandling og vedtak gjelder Forvaltningslovens bestemmelser


Kontakt avdelingen