"Vi gjør hverandre gode"

Skolens kjerneverdier: Ansvar - respekt - mot

Voksenrollen

 • Vi er trygge, tydelige voksne som ser alle og skaper gode relasjoner til alle 
 • Vi er inkluderende og omsorgsfulle mot elever, foreldre og kollegaer
 • Vi er samkjørte og lojale mot vår felles visjon, våre verdier og regler

Lærerrollen

 • Vi skaper et trygt, inkluderende og forutsigbart læringsmiljø
 • Vi legger til rette for utvikling av faglig og sosial kompetanse
 • Vi skaper nysgjerrighet og mestringsfølelse
 • Vi danner modige, ansvarsfulle og respektfulle elever

Elevsyn

 • Eleven er undrende og utforskende
 • Eleven er forventningsfull og blir møtt med realistiske forventninger
 • Eleven er unik med sine ulike erfaringer og forkunnskaper
 • Eleven er et individ som ønsker å mestre
 • Eleven er sosial og søker tilhørighet

Læringssyn

 • Læring skjer på forskjellige måter i et trygt læringsmiljø
 • Læring skjer når eleven er nysgjerrig, motivert, interessert og engasjert
 • Læring skapes ved variert og tilpasset undervisning
 • Læring er å utvikle sosial og faglig kompetanse i samspill med andre
 • Læring skjer når eleven opplever mestring og glede

Kompetansesyn

 • Kompetanse er overførbar kunnskap og ferdigheter som kan anvendes i ulike situasjoner
 • Kompetanse er evne til refleksjon og kritisk tenkning
 • Kompetanse fremmes gjennom å tenke nytt og kreativt
 • Kompetanse utvikles gjennom variert undervisning, ulike læringsstrategier og dybdelæring

Skole - hjem samarbeidet

 • Skolen har det overordnede ansvar for å skape gjensidig tillit mellom skole og hjem
 • Et godt skole-hjem samarbeid er en viktig forutsetning for arbeidet i skolen
 • Åpen og god kommunikasjon er viktig for et godt skole-hjem samarbeid
 • Hjemmets holdninger til skole er av stor betydning for elevenes engasjement og skoleinnsats

Back to top