Velkommen til askøyskolen!

Skolestarten er en av de store milepælene i livet, en dag mange vil huske for alltid. Jeg ønsker alle elever en minnerik første skoledag, og en god skolegang i askøyskolen gjennom 10 år med grunnskole.

De fleste ansatte i askøyskolene er lærere, men i fagavdelingen arbeider det også ledere, fagarbeidere, spesialpedagoger og andre yrkesgrupper som sammen jobber for god kvalitet i opplæringen gjennom fokus på elevens læring og utvikling.

Opplæringsloven med forskrift er de viktigste styringsdokumentene for skolen. Jeg oppfordrer foreldre om å sette seg inn i lovverket for skolen, og i læreplanen som beskriver hva elevene skal lære på skolen. Læreplanen inneholder en generell del, her kan du lese om hvordan skolen jobber for å utvide barn og unges evner til erkjennelse og opplevelse, til innlevelse, utfoldelse og deltakelse i samfunnet.

Samarbeidet mellom hjem og skole er limet i elevens læring og utvikling. Askøyskolen er avhengig av et tett samarbeid med foreldrene for å lykkes med å nå målene i lov og forskrift. Ingen kjenner barna bedre enn foreldrene, innsikten som dere har om barnet har stor betydning for læringsarbeidet til eleven på skolen. Jeg oppfordrer derfor foreldrene til å være aktive i dialogen med skolen, og stille på møteplasser som skolen inviterer til. Dersom dere foreldre prioriterer skolen i en travel hverdag, vil barnet ditt trolig gjøre det samme.

Foreldre har stor mulighet for å gjøre en positiv forskjell for skolen. Gjennom å engasjere seg i skolens organ for medvirkning og utvikling, som foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) eller i samarbeidsutvalget (SU), kan du delta i et samarbeid som styrker skolen som læringsarena for ditt og andre sine barn. Det er en samfunnsnyttig, framtidsrettet og ikke minst hyggelig dugnad å involvere seg i barnas skolegang og fremtid.

På vegne av Askøy kommune vil jeg ønske elever og foreldre velkommen til skolestart!

Vennlig hilsen fra
Anne-Merete Mærli Hellebø
Skolesjef


Skjema som må sendes inn

 • Innskrivingsskjemaet - frist er 5. januar
 • Samtykkeskjema - ingen fast frist
 • Påmelding til SFO 2020 vil  skje i nytt skoleadministrativt system (VIGILO). Påmeldingsfrist flir før sommeren. Alle får plass.

Ansvaret i skolen

Kommunestyret er det øverste politiske organ i kommunen, og har det overordnede ansvaret for skolene.

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder.

Kommunalsjef oppvekst har overordnet ansvar for skoler og barnehager, og er medlem i rådmannens ledergruppe.

Skolesjef er faglig ansvarlig for skolene i kommunen.

Rektor er faglig ansvarlig for den enkelte skole.

Avdelingsledere har det faglige og praktiske ansvaret for skolefritidsordningen (SFO) og ulike trinn

Kontaktlærer er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av undervisningen.


Læreplaner

Fra høsten 2020 tas nye læreplaner i bruk. De nye læreplanene innføres trinnvis over en periode på tre år. Første trinn får nye læreplaner fra høsten 2020.

Det er også laget en ny “Overordna del – verdiar og prinsipp for grunnopplæringa”. Der er verdigrunnlaget og de overordnede prinsippene for opplæringen:

 • likeverd og likestilling
 • kulturelt mangfold og - bevissthet
 • evne til kritisk tenkning og etisk bevissthet
 • skaperglede, kreativitet, engasjement og utforskertrang
 • respekt for naturen og klima- og miljøbevissthet
 • forståelse og utøvelse av demokratiske verdier og medvirkning

Disse verdiene skal vises både i pedagogisk praksis og i samarbeidet mellom hjem og skole. Både skolen og de foresatte kan bidra til at disse verdiene blir reelle i elevenes hverdag.


Alle elever har rett til tilpasset opplæring

Barn er forskjellige, også når det gjelder læring. I opplæringslovens § 1 avsnitt 3 står det at opplæringen skal tilpasses elevenes evner og forutsetninger. Tilpasset opplæring er et virkemiddel for at alle elever skal oppleve økt læringsutbytte. Det er ingen individuell rett, men skal skje gjennom variasjon og tilpasninger til mangfoldet i elevgruppen innenfor fellesskapet. Hvis eleven ikke kan få tilfredsstillende utbytte av tilpasset opplæring vil han/ hun ha rett på spesialundervisning. Opplæringsloven § 5 sier følgende om spesialundervisning:

”Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredstillande utbyte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning.(…) Før kommunen gjer vedtak om spesialundervisning, skal det liggje føre ei sakkunnig vurdering av dei særlege behova til eleven. (…)”


PPT - pedagogisk-psykologisk tjeneste

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (som ofte er forkortet til PPT eller PP-tjenesten), er en kommunal rådgivende tjeneste for skolene og fungerer som sakkyndig instans i spørsmål om barn, ungdom og voksnes opplæringssituasjon og behov for spesialundervisning.

Elever over 15 år, foreldre, barnehager, skoler og andre tverrfaglige tjenester kan ta kontakt med PP-tjenesten for råd og veiledning. For mer info, besøk PPT sin hjemmeside.


Logopedtjenesten Skole

Skole har logopeder som gir hjelp til enkeltelever og veiledning til skolene. Elever med behov for logopedi meldes til skolen. Logopedene kan gi opplæring og hjelp på skolen eller på kontoret i Energigården. Tjenesten følger ikke vanlig skolerute, så det er mulig å få veiledning utenom skolenes åpningstider.


Særskilt språkopplæring for elever med annet morsmål

Opplæringsloven § 2 avsnitt 8 omhandler elever med annet morsmål enn norsk og samisk. De har rett til særskilt norskopplæring til de har tilstrekkelig norskkompetanse til å følge den vanlige opplæringen i skolen. Om nødvendig har slike elever også rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler.

Skolene på Askøy gir tilbud om grunnleggende norskopplæring i egne innføringsgrupper første året. Deretter går elevene over i nærskolen sin og fortsetter sin grunnleggende opplæring i norsk. Elevene får tilbud om morsmåls-opplæring på småskoletrinnet der vi kan skaffe kvalifiserte lærere. På mellom- og ungdomstrinnet kan elevene få tospråklig fagopplæring i tillegg til grunnleggende norskopplæring.


Skolefritidsordningen

Skolefritidsordning (SFO) er et tilbud før og etter skoletid for elever i 1. til 4. klasse og for elever i 5. til 7. klasse med spesielle behov. Tilbudet gjelder også i skolens ferier (se vedtekter for detaljer).

Opplæringslova §13, avsnitt 7 slår fast at skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsvilkår. Arealene, både ute og inne, skal være egnet for formålet.

Skolefritidsordningen i Askøy er en del av skolens totale virksomhet og skal inngå i skolens planer med målsettinger og aktiviteter. Åpningstider og annen informasjon får en ved å henvende seg til skolene. Påmelding gjøres elektronisk på kommunens hjemmesider.

Utvalg for oppvekst (UFO) vedtar felles vedtekter for SFO-tilbudet i kommunen. Vedtektene finnes på kommunens hjemmesider og på den enkelte skole. Betalingssatser for SFO- tilbudet blir vedtatt av kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen.


Leksehjelp

Forskrift til opplæringslova sier at; «Kommunen skal tilby leksehjelp med til saman åtte timar kvar veke til elevar i grunnskolen. Dei åtte timane fordelast fritt på årstrinna slik kommunen avgjer.»

I Askøy kommune er timene fordelt med 6 timer på 5. til 7. trinn og 2 timer på 8. til 10.trinn. Kommunen har også et samarbeid med Askøy Røde Kors om frivillige som deltar i leksehjelpordningen ved enkelte skoler.


Skolenes rådsorganer

Skolenes samarbeidsorganer har som felles arbeidsmål at de skal fremme utvikling og samarbeid mellom skole, hjem og nærmiljø. Sammensetning og formål er nærmere beskrevet i opplæringsloven kapittel 11.

Elevrådet

består av representanter for elevene. Elevrådet skal fremme elevenes felles interesser i arbeidet med å skape et godt lærings- og skolemiljø.

Foreldrerådet

består av alle foreldre som har barn i skolen. Råder skal medvirke til godt samarbeid mellom skole og hjem. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU).

Samarbeidsutvalget

består av representanter fra lærerne, andre ansatte, foreldrene, elevene og kommunen (der rektor er en av representantene) og har uttalerett i alle saker som gjelder skolen.

Skolemiljøutvalget

er et rådgivende organ med uttalerett i alle saker som vedkommer skolemiljøet. I skolemiljøutvalget skal elevene, foreldrene, de ansatte, skoleledelsen og kommunen være representert. Utvalget skal være sammensatt slik at representantene for foreldrene og elevene til sammen har flertall.


Skole-hjem-samarbeid

Norske barn har ikke skoleplikt. I stedet har norske foreldre opplæringsplikt for egne barn, og skolen er en støtte for foreldre i denne oppgaven. Det er derfor viktig at foreldre støtter opp under egne barns utvikling og læring på skolen. Dette kan foreldrene gjøre ved å følge opp barnas skolearbeid i hverdagen, og samarbeide nært med skolen. Du kan lese mer om dette på Utdanningsdirektoratet sine sider.

Det kommunale foreldreutvalget (KFU) er et samarbeidsorgan mellom representanter fra alle skolenes FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg) og Skole.

«Askøy KFU har som hovedoppgave å være en felles plattform for FAU-ene hvor de kan dele erfaringer, utfordringer og løsninger. Askøy KFU er også en plattform hvor FAU-ene kan få møte administrasjon og politikere med tanker og innspill, men også bli spurt til råds.

Askøy KFU skal være en pådriver for å sikre best mulig samarbeid mellom skole og hjem, vi skal påse at våre barn får den skolehverdag de har rett på og den oppfølging de har rett på.

For å kunne utføre våre oppdrag, både i skolenes FAU og i KFU er vi avhengig av engasjerte foreldre som involverer seg på alle nivå, og i alle de 10 årene i grunnskolen.

Bli med og gjør en forskjell.»

Christopher Donné
Leder Askøy KFU


Foreldreplakaten

Foreldreplakaten er utarbeidet av Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG):

 • Du er ditt barns første og viktigste lærer!
 • Er du engasjert, gjør barnet ditt det bedre på skolen.
 • Ditt engasjement er like viktig på ungdomsskolen som i barneskolen.
 • Diskuterer du med barnet, stimulerer du hennes/hans tanker og utvikling.
 • Det er viktig at du er med og vurderer barnets arbeid.
 • Når du bryr deg, blir barnet mer motivert og trives bedre på skolen.
 • Din tro på egen rolle og mulighet til å påvirke er viktig for barnet ditt.
 • Har du et godt forhold til skolen, påvirker det barnets resultater.
 • At du kjenner de andre foreldrene, fører til bedre samarbeid og oppfølging.
 • Foreldre er en viktig ressurs for barnas skolegang!

Helsetjenester i skolen

Skolehelsetjenesten

Se skolehelsetjenesten sine nettsider.

Tannhelsetjenesten

Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for alle. Alle mellom 3 og 18 år blir innkalt til distriktstannlegen. Innkallingen skal skje enten direkte til hjemmet eller gjennom skolen. Tannlegebehandling er gratis for barn mellom 0 og 18 år; unntak er tannregulering.

Tannklinikkene

Florvåg- og Kleppestø tannklinikker har blitt slått sammen til én. Askøy tannklinikk finner du nå i 3. etasje på Kleppestø senter.


Om skolen sitt lovverk

Opplæringsloven

Opplæringsloven med forskrifter gir viktige føringer for skolenes arbeid. Her er også rettigheter og plikter for elever og foreldre hjemlet; - blant annet rett til:

- framskutt eller utsatt skolestart, § 2, avsnitt 1
- å gå på nærskolen, og kommunens rett til å flytte elever til andre skoler, § 8, avsnitt 1
- et god fysisk og psykososialt skolemiljø, § 9a
- tilpasset opplæring, § 1, avsnitt 3 og spesialundervisning, § 5, avsnitt 1
- skoleskyss § 7
- å velge nynorsk eller bokmål, § 2-5

Forvaltningsloven

Forvaltningsloven regulerer skolens saksbehandling i elevsaker. Foreldre som er part i en elevsak, har rett til dokumentinnsyn og rett til å bruke fullmektig og klagerett. Taushetsplikten i grunnskolen er hjemlet i forvaltningsloven § 13.

Personopplysningsloven

Personopplysningsloven gir bestemmelser om skolens adgang til innsamling, behandling og oppbevaring av personopplysninger om elever og foresatte, herunder regler for elevens og foreldrenes rett til innsyn i elevmappen.

Barneloven

Mange barn bor hos bare en av foreldrene. Retten til opplysninger fra skolen for den av foreldrene som ikke bor sammen med barnet er hjemlet i barneloven § 47.

Barnevernsloven

Skolen er lovpålagt å være oppmerksom på elever som kan være utsatt for omsorgssvikt. Dersom de ansatte på skolen finner grunn til å tro at et barn blir utsatt for omsorgssvikt, har skolen meldeplikt til det kommunale barnevernet. Bestemmelsene om taushetsplikt er ikke til hinder for en slik melding.


Kontaktinformasjon til skolene i Askøy

Lenker til skolenes nettsider

Lenker til skolenes nettsider

Barneskoler

Davanger skole
Erdal barneskole
Fauskanger barne- og ungdomsskule
Florvåg skole
Follese skole
Hanøy skole
Haugland skole
Hetlevik skole
Hop skole
Kleppe skole
Kleppestø barneskole
Strusshamn skole
Træet skule
Tveit skole

Ungdomsskoler

Ravnanger ungdomsskole
Kleppestø ungdomsskole
Erdal ungdomsskole

Voksenopplæring

Askøy voksenopplæringssenter

Videregående skoler

Askøy videregående skole
Hop videregående skole