Rundskriv nr. 2 - 2010/11 fra undervisningssjefen

Fra og med skoleåret 2010/11 skal hver skole ha et ressursteam. Disse teamene vil erstatte de tidligere spesialpedagogiske teamene og også helsegruppene som er etablert på de fleste skoler, Dette er en organisatorisk oppfølging av Sektorplan skole og 4-års Handlingsplan.

Hovedfokus for Ressursteamene skal være pedagogiske problemstillinger knyttet til tilpasset undervisning. De skal medvirke til å styrke den spesialpedagogiske kompetansen, ta initiativ til forebyggende arbeid og drive veiledning. Teamene skal ha fokus på alle elever i skolen.

Dette Rundskrivet bygger på deler av rapporten ’’Alle med?” som en arbeidsgruppe nedsatt av undervisningssjefen la frem i juni 2010. Stephania Wilhelmsen fra PPT leder arbeidet med rapporten. Tilpasset undervisning er en rettighet for elevene, og skal i hovedsak ivaretas av den enkelte lærer. Ressursteamet skal fungere som en støttespiller i dette arbeidet.

Det er viktig at Ressursteamet er nært knyttet opp til ledelsen ved skolen og at rektor deltar på møtene. Det er viktig at skolene driver aktivt utviklingsarbeid og er lærende organisasjoner. Tilpasset opplæring må styrkes. Rektor er den øverste pedagogiske leder og skal sammen med resten av ledelsen være pådriver for strategisk utvikling med fokus på økt læringsutbytte for elevene. Ressursteamet er et rådgivende organ for rektor som har vedtaksmyndighet.

Ressursteamet må ha god kontakt med skolesystemet, helt fra gruppenivå og til den enkelte elev. Det skal foreligge retningslinjer og rutiner for samarbeid mellom teamet og kontakt- og faglærernivå og elever.

Ressursteamet trenger å opparbeide seg god kompetanse for å ivareta oppgavene sine best mulig. Medlemmene i teamet må holde seg oppdaterte gjennom kurs, kartlegging av behov for tiltak, samarbeid i nettverk og lignende. Teamene skal bidra til å generere pedagogisk utviklingsarbeid i hele skolen. Ressursteamene blir en endringsarena.

Teamet skal ha gode rutiner for behandling av saker, tilbakemelding i forhold til tilvisninger og evaluering av tiltak m.v.

Det skal ha disse oppgavene

 • utvikle systemer for tilpasset opplæring
 • veilede kontaktlærer, faglærer og assistenter
 • følge opp og vurdere tiltak som kontaktlærer iverksetter
 • oppfølging, vurdering av spesialundervisning og minoritetsspråklige elever i samarbeid med lærer
 • drøfte elever i ’’gråsonen” og tiltak som kan iverksettes
 • være en støtte for kontaktlærer når individuell opplæringsplan (IOP) lages
 • gi informasjon, råd og veiledning om tilpasset opplæring, metoder og materiell
 • kvalitetssikre kartlegging/testing av elever
 • organisere kurs/samtalegrupper for elever
 • innhente spesialkompetanse ved behov samarbeid med lærer og foreldre og eventuelt sørge for at tiltak utarbeides (faglig og sosialt)
 • ha oversikt over tilgjengelig programvare, materiell til bruk ved tilpasset opplæring eller spesialundervisning
 • veilede lærere om elevsamtaler, vurderingsarbeidet
 • ha kontakt med kommunens øvrige støttefunksjoner (helse, barnevern, it og andre.)
 • ta initiativ til forebyggende arbeid og særlig ha fokus på fraværsproblematikk sikre at gode rutiner for overgangene følges
 • drøfte saker som skal tilvises PPT før de meldes
 • ressursteamet skal lage egen årsrapport som del av skolens årsmelding

Sammensetting og myndighet

 • det bør være minst tre medlemmer i teamene. Leder må ha interesse for tilpasset opplæring og pedagogisk utviklingsarbeid. Ellers skal rådgiver eller sosiallærer være med, eventuelt en annen lærer hvis disse funksjonene ikke finnes på skolen. Helsesykepleier og PPT skal være med. Videre kan skolene vurdere å ha med lærere som har særlig kompetanse, enten innen spesialpedagogikk, adferdsprogrammer, mekling eller annet. (PPT har navneoversikt hvem som skal være med på hver skole). Logopedtjenesten innkalles etter behov.

 • teamene skal ha faste, timeplanfestede møter. Det skal sendes ut saksliste i god tid med punktvis saksliste. Sakene skal beskrives i form av problemstilling eller situasjonsbeskrivelse slik at deltakerne i teamet kan forberede seg til møtene. Referat skal skrives fra alle møter.
  (Husk Håndbok om håndtering av elevopplysninger) Referatene skal være konkrete på hvilke oppgaver som skal utføres, av hvem og når disse oppgavene skal være gjennomfør og /evaluert.

 • teamet skal lage en årsplan eller årshjul som viser når faste oppgaver skal tas opp. Alle på skolen må kjenne til årsplanen.

 • møteplan for ressursteam skal ligge på it’slearning.no slik at alle som ønsker kontakt eller har behov for drøfting og veiledning, kan melde det til teamleder.

 • skolens tilvisning til PPT skjer utelukkende via Ressursteamet.

 • ressursteamet er et rådgivende organ. Det er rektor som fatter vedtak.

Undervisningsavdelingen sentralt vil opprettholde tilbudet om nettverk for ressursteammedlemmer en tid fremover. Slikt nettverk virker positivt og det oppfordres til å delta her. Deling av kunnskap og tanker er viktig for skoleutvikling og vil hjelpe alle teamene i deres daglige arbeid.

Back to top