Retningslinjer

Skolefritidsordningen i Askøy kommune drives etter vedtekter vedtatt av Utvalg for oppvekst og levekår.
Vedtatt av Utvalg for oppvekst og levekår 26.08.2020. Gjeldende fra 01.08.2020.

Formål

SFO er et omsorgs- og fritidstilbud før og etter skoletid for 1.- 4. årstrinn og for barn med spesielle behov på 5.- 7. årstrinn. Innhold og virksomhet skal tilrettelegges for fri og naturlig lek, kulturaktiviteter og sosial læring i trygge omgivelser. Jfr. Opplæringslova § 13-7 og § 9a. SFO tilbudet skal støtte opp om elevene sitt læringsarbeid.

Skolefritidsordningen er en del av skolens totale virksomhet og skal inngå i skolens planer med målsettinger og aktiviteter.

Eierforhold

Skolefritidsordningene i skolene eies og drives av Askøy kommune. Dersom det opprettes private ordninger, har Askøy kommune godkjenningsmyndighet og tilsynsmyndighet.

Ansvar og styringsorgan

Rektor er delegert  administrativt og økonomisk ansvar for driften av den enkelte ordning innenfor rammer som er gitt av lov, forskrift, vedtak og budsjett.

Opptakskriterium / opptaksmyndighet

Alle som søker innen fastsatt tidsfrist, får plass. Søknad om plass skjer elektronisk til den enkelte skole. Klagefrist er 3 uker fra det tidspunkt søker mottar vedtaket, jfr. Forvaltningsloven kapittel VI.

Opptaksperiode og oppsigelse av skolefritidsordningen

Hovedopptak skjer om våren forut for nytt skoleår med søknadsfrist 1. mars. Fortløpende opptak kan skje gjennom året dersom bemanning og lokaliteter tillater dette. Tildeling av plass skjer ved særskilt tildelingsbrev (enkeltvedtak) og gjelder fra startdato til utgangen av 4. årstrinn eller til plassen eventuelt blir sagt opp skriftlig på et tidligere tidspunkt. Det må ikke søkes særskilt for hvert skoleår.

Det er en måneds oppsigelsesfrist gjeldende fra den 1. i påfølgende måned. Dette gjelder også for reduksjon av plass. Endring av “timeplan” i deltidstilbud kan gjøres med 1 ukes varsel (gjeldende fra påfølgende mandag).

Ved oppsigelse etter 1. april må det betales til og med juni måned.

Ved vesentlig mislighold av foreldrebetaling kan Askøy kommune frata plass i SFO, men kommunen skal først benytte ordinære innkrevingsrutiner for utestående krav.

Foreldrebetaling

Foreldrebetaling fastsettes av kommunestyret i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen og beregnes med utgangspunkt i § 13-7 i Opplæringsloven (selvkostprinsippet). Barn med særskilt behov i 5.-7.trinn har gratis plass.

Prisjusteringer kan forekomme i løpet av året og gjøres da gjeldende fra det tidspunkt de er vedtatt. Det betales for 11 måneder pr. år. Det gis 25% søskenmoderasjon for barn nr. 3 i SFO. 

Foreldre med dokumentert lav inntekt kan etter søknad få redusert foreldrebetaling (jf Opplæringslova). 

Det vil bli avkrevd ekstra betaling i samsvar med vedtatt gebyrreglement dersom barnet hentes for sent i forhold til avtalt tid.

Utgifter til mat kan kreves dekket av foreldre gjennom en ekstrakontingent.

Tilbud

Askøy kommune gir tilbud om heltids- og deltidsplass. Heltid kan benytte SFO i hele åpningstiden. Deltid er definert som «inntil 10 timer pr. uke» i skoleåret og hele dager utenom skoleåret.

Skolen kan be om påmelding til SFO i ferier og skolefrie dager. 

Om barnetallet ved en SFO er for lavt til å kunne dekke forsvarlig bemanning på skolefrie dager, kan tilbudet flyttes til annen skole eller barnehage. Dette skal på forhånd drøftes i skolens samarbeidsutvalg. Beslutningen ligger hos rektor.

Skolen kan unntaksvis tildele enkeltelever dagopphold i SFO for å avhjelpe i helt spesielle situasjoner som kan oppstå i en familie. Dette er ment som en mulighet for å avhjelpe familien ved for eksempel sykdom eller hendelser som ikke kan planlegges, og skal ikke ha varighet ut over noen dager.

Åpningstid

Normal åpningstid er fra 07:15 til skolestart og fra skoleslutt til 16:45 i skoleåret. I tillegg er SFO åpen fra 07:15 til 16:45 alle hverdager når skolen er stengt utenom 4 uker i juli (definert i skoleruten), 5 plandager (definert i skoleruten) og julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. Den enkelte skole kan skyve åpningstid etter drøftinger i samarbeidsutvalget.

Leke- og oppholdsareal

Lokaler og uteområder skal godkjennes etter Plan og bygningsloven, Byggeforskrifter, Kommunehelsetjenesten, Forskrift for miljørettet helsevern, Arbeidsmiljøloven, Lov om produktkontroll, HMS-prosedyrer, Opplæringslova § 9A.

Bemanning og ledelse

Rektor er ansvarlig leder for SFO. Skolen bemanner i samsvar med inntekter.


Endring av vedtektene skal godkjennes av Utvalg for oppvekst og levekår.


Ansvarlig avdeling

Ansvar og ledelse - Skole