Formål

Skolefritidsordningen er en del av skolens totale virksomhet og skal inngå i skolens planer med målsettinger og aktiviteter. SFO er et omsorgs- og fritidstilbud før- og etter skoletid for 1.-4. årstrinn og for barn med spesielle behov på 1.-7. årstrinn. Innhold og virksomhet skal tilrettelegges for fri og naturlig lek, kulturaktiviteter og sosial læring i trygge omgivelser. Jfr. Opplæringsloven §13-7 og §9A. SFO-tilbudet skal støtte opp om elevene sitt læringsarbeid.


Søknad om plass

Alle som søker innen tidsfrist får plass. Fortløpende opptak kan skje gjennom året dersom bemanning og lokaliteter tillater dette. Tildeling av plass skjer ved særskilt tildelingsbrev (enkeltvedtak) og gjelder fra startdato til utgangen av 4. årstrinn eller til plassen blir sagt opp skriftlig på et tidligere tidspunkt. Det må ikke søkes særskilt for hvert skoleår. Barn med spesielle behov må søke om nytt opptak ved overgang til 5. årstrinn.

Søknad til SFO: https://vigilo.no/askoy/ 


Krav til søker

    • Du kan søke om SFO plass i Askøy uten at barnet bor i kommunen, men barnet må ha bosted i Askøy ved oppstartdato.
    • Du må oppgi epostadresse og mobilnummer, samt fødsels- og personnummer på fakturamottaker.
    • Oppgi ønsket startdato. Dersom søknad sendes etter skolestart om høsten kan du ønske oppstart når du vil i løpet av året. Ved hovedopptaket er oppstart 1. august.

Hva koster det?

Foreldrebetaling fastsettes av kommunestyret i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen og beregnes med utgangspunkt i §13-7 i Opplæringsloven (selvkostprinsippet). Det betales for 11 måneder pr. år. Det gis 25% søskenmoderasjon for barn nr. 3 i SFO.

Det kan bli avkrevd ekstra betaling dersom barnet hentes for sent i forhold til avtalt tid. Skjer ikke innbetalingen innen de gitte frister, kan de bli fremmet sak om oppsigelse av plassen.


Søknadsbehandling

Søknad om SFO plass skal sendes elektronisk. Tildeling av plass skjer ved særskilt tildelingsbrev (enkeltvedtak) og gjelder fra startdato til utgangen av 4. årstrinn eller til plassen eventuelt blir sagt opp skriftlig på et tidligere tidspunkt. Det må ikke søkes særskilt hvert skoleår.


Klage

Ved hovedopptaket er klagefrist 3 uker fra det tidspunkt søker mottar vedtaket, jfr. Forvaltningsloven kapittel VI.


Kontaktopplysninger

Først og fremst skal du henvende deg til den enkelte skole. Hvis det gjelder overordnede spørsmål kan du kontakte Skole.

Back to top