Lovpålagt oppgave

Alle kommuner skal ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid for 1. – 4. årstrinn og for barn med særskilte behov for 1. – 7. årstrinn. Kommunens plikt til å ha skolefritidsordning er begrenset til skoleåret. Det er ingen plikt for kommunene til å ha en slik ordning i feriene. Opplæringsloven gir ikke elevene rett til plass i SFO.


Generelle krav til SFO

  • Skolefritidsordningen er ikke en del av grunnskoleopplæringen, og den skal være noe annet enn skole og barnehage.
  • Skolefritidsordningen skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov.
  • Arealene inne og ute må være tilpasset den aktiviteten som drives.

Hver kommune har egne vedtekter og priser.


Kontaktopplysninger