Pris og betaling

Foreldrebetalingen fastsettes av kommunestyret i årlig budsjett. Det kan forekomme prisjusteringer i løpet av året og gjøres da gjeldende fra det tidspunkt de er vedtatt. Det betales for 11 måneder pr. år.

Det kan bli avkrevd ekstra betaling ihht. vedtekter dersom barnet hentes senere enn avtalt tid.


Redusert betaling

Elever i 5.-7.trinn med særskilt behov har rett til gratis plass i SFO.

Det gis 25% søskenmoderasjon for barn nr. 3 i SFO.

Foreldre med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling i SFO. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av bruttoinntekt siste år. Forskriften definerer hva som regnes som en husholdning. Om husholdningens skattbare inntekt er under kr. 571 083 pr. år  kan du søke om redusert betaling (heltid). For deltidsplass gjelder 
Det må søkes årlig, og fristen for å søke er 1.august. Det er mulig å søke hele året, men vedtaket vil da gjelde fra den første påfølgende måneden. Søknad gjøres gjennom pålogging i Vigilo.no. Informasjon om inntekt bli direkte hentet fra skatteetaten. Fra høsten 2021 er ordningen utvidet til også å gjelde 3. og 4. trinn.

Les mer om redusert foreldrebetaling her.

Link til inntektsgradert foreldrebetaling i Opplæringslova.


Bytte av fakturamottaker

Ønsker en familie å bytte mottaker av faktura sendes det melding om dette til skolen. Ny fakturamottaker må også bekrefte endringen.


Feil i faktura?

Ta kontakt med skolen dersom det er feil i faktura eller faktura ikke er mottatt.


Kontaktopplysninger

Back to top