Pris og betaling

Foreldrebetalingen fastsettes av kommunestyret i årlig budsjett. Det kan forekomme prisjusteringer i løpet av året og gjøres da gjeldende fra det tidspunkt de er vedtatt. Det betales for 11 måneder pr. år. Det kan bli avkrevd ekstra betaling ihht. vedtekter dersom barnet hentes senere enn avtalt tid.

Fra høsten 2022 har stortinget vedtatt å innføre gratis kjernetid i SFO for 1.trinn. Innføring av ordning forutsetter at stortinget vedtar ny forskrift til opplæringslova, og at ordningen blir tatt inn i Askøy kommune sine vedtekter. Askøy kommune har lagt opp til følgende tilbud på 1.trinn: Gratis kjernetid 12t/u, heltid med gratis kjernetid: 1937,-/mnd, gratis kjernetid med heltid i ferier (36 dager): 558,- pr. mnd.


Redusert betaling

Elever i 5.-7.trinn med særskilt behov har rett til gratis plass i SFO.

Det gis 25% søskenmoderasjon for barn nr. 3 i SFO.

Foreldre med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling i SFO. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av bruttoinntekt siste år. Forskriften definerer hva som regnes som en husholdning. Om husholdningens skattbare inntekt er under kr. 571 083 pr. år  kan du søke om redusert betaling (heltid).
Det må søkes årlig med frist 1.august. Det er mulig å søke hele året, men vedtaket vil da gjelde fra den første påfølgende måneden. Søknad gjøres gjennom pålogging i Vigilo.no. Informasjon om inntekt bli direkte hentet fra skatteetaten. Fra høsten 2021 er ordningen utvidet til også å gjelde 3. og 4. trinn.

Les mer om redusert foreldrebetaling her.

Link til inntektsgradert foreldrebetaling i Opplæringslova.


Bytte av fakturamottaker

Ønsker en familie å bytte mottaker av faktura sendes det melding om dette til skolen. Ny fakturamottaker må også bekrefte endringen.


Feil i faktura?

Ta kontakt med skolen dersom det er feil i faktura eller faktura ikke er mottatt.

Logg inn med BankID på Min faktura for å få oversikt over dine fakturaer. Oversikten viser betalte og ubetalte fakturer.


Kontaktopplysninger

Back to top