Pris og betaling

Foreldrebetalingen fastsettes av kommunestyret i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen og beregnes med utgangspunkt i §13-7 i Opplæringsloven (selvkostprinsippet).

Det kan forekomme prisjusteringer i løpet av året og gjøres da gjeldende fra det tidspunkt de er vedtatt. Det betales for 11 måneder pr. år.

Det gis 25% søskenmoderasjon for barn nr. 3 i SFO.

Skolen kan også kreve dekning for utgifter til mat gjennom en ekstra kontingent. Selv om en ikke bruker plassen maksimalt, må det likevel betales for tilbudet en har akseptert.

Det kan bli avkrevd ekstra betaling ihht. vedtekter dersom barnet hentes senere enn avtalt tid.

Skjer ikke innbetalingen innen fristen kan plassen bli sagt opp.


Fritak for betaling

Fritak kan søkes i særskilte tilfeller, for eksempel ved alvorlig sykdom hos barnet. Søknad med dokumentasjon sendes skolen. Ferie gir ikke grunnlag for fritak.


Bytte av fakturamottaker

Ønsker en familie å bytte mottaker av faktura sendes det melding om dette til skolen. Dersom barnet har delt bosted og bytte av fakturamottaker ønskes skal det sendes melding til skolen om dette. Ny fakturamottaker bør også bekrefte dette.


Har du ikke fått faktura?

Ta kontakt med skolen eller kemnerkontoret i kommunen dersom faktura ikke er mottatt.


Kontaktopplysninger