Pris og betaling

Foreldrebetalingen fastsettes av kommunestyret i årlig budsjett. Det kan forekomme prisjusteringer i løpet av året og gjøres da gjeldende fra det tidspunkt de er vedtatt. Det betales for 11 måneder pr. år. Selv om en ikke bruker plassen maksimalt, må det likevel betales for tilbudet en har akseptert.

Det gis 25% søskenmoderasjon for barn nr. 3 i SFO.
Fra august 2020 er det innført inntektsgradert foreldrebetaling for 1. og 2.trinn. Søknad i Vigilo.

Det kan bli avkrevd ekstra betaling ihht. vedtekter dersom barnet hentes senere enn avtalt tid.


Fritak for betaling

Elever i 5.-7.trinn med særskilt behov har gratis plass i SFO.


Bytte av fakturamottaker

Ønsker en familie å bytte mottaker av faktura sendes det melding om dette til skolen. Ny fakturamottaker må også bekrefte endringen.


Har du ikke fått faktura?

Ta kontakt med skolen eller kemnerkontoret i kommunen dersom faktura ikke er mottatt.


Kontaktopplysninger

Back to top