Askøy kommune gir tilbud om heltid og deltid i SFO. Heltid gjelder den tiden eleven ikke er på skolen inkludert skoleferier. Deltid er definert som "inntil 10 timer pr. uke" i skoleåret og hele dager i skoleferier. (Se åpningstider)

Skolen kan unntaksvis tildele enkeltelever dagopphold i SFO for å avhjelpe i helt spesielle situasjoner som kan oppstå i en familie. Dette er ment som en mulighet for å avhjelpe familien ved for eksempel sykdom  eller hendelser som ikke kan planlegges og skal ikke ha varighet ut over noen dager.


Kontaktopplysninger