Trygt og godt skolemiljø

Forside brosjyre om trygt og godt skolemiljøAlle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. (Opplæringslova § 9A).

Endringer i opplæringsloven fra skolestart 2017 understreker dette ytterligere, med krav om handling fra alle ansatte i skolene våre. Vi skal forebygge og skape gode skolemiljø for alle, men om elever ikke opplever dette skal vi gripe inn og gjøre endringer så raskt som mulig.

Den nye loven endrer fokus fra vedtak til handling og aktivitet. Om ikke skolen umiddelbart tar tak i saker som blir avdekket kan elever og foreldre etter en uke klage til Fylkesmannen som igjen vil kunne gjøre vedtak og instruere skolen og kommunen i videre oppfølging.

For å sikre alle elever et best mulig skolemiljø har Askøyskolen laget felles plan med prosedyrer. Primært skal vi forebygge- sekundert skal vi gripe inn så tidlig som mulig. Å avdekke handler om proaktiv handling fra skolens ansatte der øyner og ører er innstilt på riktig kanal gjennom skoledagen. Når det uønskede skjer, og skolens ansatte oppdager eller får melding om dette, skal det være tydelige felles prosedyrer for hvordan saker skal håndteres. Dette gjelder også saker der elever opplever seg krenket av voksne på skolen.

Askøy kommune har ambisjoner om en «Mobbefri oppvekst» for alle barn og unge. Askøyskolen skal være «i førersetet» i dette arbeidet, men skal vi lykkes må også hjemmene og fritidsarenaene være med. Hva som snakkes om rundt kjøkkenbordet, og hvilke holdninger som formidles på fotballbanen er viktig. Et godt tverrfaglig samarbeid og et helhetlig fokus fra barnehage til videregående opplæring er også avgjørende.

«Plan for trygt og god skolemiljø i Askøyskolen» tas i bruk fra skolestart 2017. Planen sendes på høring etter nyttår og skal vedtas politisk våren 2018. Gjennom høsten skal tiltak i planen prøves ut slik at vi kan justere planen før den da blir endelig gjeldende fra skolestart 2018.

  • (Klikk på bildet for å åpne brosjyren)

Dette har elevene krav på

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø fritt for mobbing og andre krenkelser. Skolen ansatte skal aktivt følge med og avdekke uønskede hendelser. Om ansatte ved skolen har mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord, mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, skal skolens ledelsen varsles, og saken skal undersøkes og følges opp.

Hvis du opplever at barnet ditt blir mobbet, tar du kontakt med skolen og ber om et møte med kontaktlærer og/eller rektor. Du kan ringe eller sende e-post. Dette gjelder også dersom det er ditt eget barn som mobber andre barn. Ved alvorlige krenkelser kan også politiet kontaktes.


Dette skal skolen gjøre dersom barnet ditt blir mobbet

  • Ta opplevelsen til barnet ditt på alvor
  • Ta ansvar for kontakt med de andre foreldrene som er involvert
  • Undersøke saken, og eleven skal bli hørt
  • Lage en plan for hvordan barnet skal ha det trygt og godt på skolen, uten krenkelser og mobbing (§ 9a)
  • Følge opp planen og se om tiltakene fungerer i dialog med deg og barnet ditt. Dersom barnet ikke har det bra skal tiltakene videreføres, eller så skal skolen sette i gang andre tiltak.
  • Avslutte tiltakene når barn og foreldre opplever skolemiljøet som trygt og godt
  • Plan for et trygt og godt skolemiljø (PDF)

Tar ikke skolen deg på alvor?

Om skolen ikke gjør noe innen en uke kan du klage til Fylkesmannen.

Fylkesmannen gjør vedtak og pålegger skolen nødvendige tiltak for å bedre situasjonen for eleven.


Regelverk

Regelverket som forplikter skolen i arbeid med elevenes psykososiale miljø på nettsidene til Utdanningsdirektoratet
Skolene har anledning til å benytte sanksjoner som er nedfelt i kommunens ordensreglement.

Trenger du hjelp eller mer informasjon?


 Vedlegg :

Brosjyren De unges stemme for en mobbefri oppvekst