Hvor mange dager kan du søke om?

Du kan søke om permisjon fra skolen i inntil to uker (ti skoledager). Det er opp til skolen å vurdere om en elev skal få innvilget permisjon. Skolen kan avslå permisjonssøknaden selv om det er skolefaglig forsvarlig for den enkelte elev å få fri.

Hvem kan innvilge permisjon?

 • Kontaktlærer kan innvilge permisjon for inntil en dag.
 • Rektor kan innvilge permisjon utover en dag. Ingen kan få lovlig permisjon i mer enn to uker. Jf Opplæringsloven § 2-11 første og andre ledd.

Permisjoner elevene har krav på

 • Elever som tilhører trossamfunn utenfor Den Norske Kirke, har etter søknad fra foreldre rett til å være borte fra skolen de dagene trossamfunnet deres har helligdag.

Følgende permisjoner kan innvilges:

 • Deltakelse i arbeid for ideologiske organisasjoner minst på fylkesplan deltakelse på idrettsarrangementer minst på fylkesplan
 • Deltakelse på større offentlige kulturarrangementer
 • Legebesøk
 • Tannlegebesøk
 • Begravelse
 • Andre større familiebegivenheter den dagen feiringen foregår
 • Foreldreorganiserte turer der alle klassens elever har tilbud om å være med

Søknadsfrist

 • Søknad om permisjon må sendes i god tid før ønsket permisjon, helst tre uker før.

Søknadsprosess

Du må sende søknad i Vigilo. Søk permisjon for hvert enkelt barn uavhengig av permisjonsgrunn. Dette sikrer individuell behandling av søknadene.

Skolen behandler søknaden og fatter vedtak. Behandlingstid er vanligvis tre uker. Dersom det tar lengre tid, skal du få et svar med et estimat for hvor lang tid skolen trenger på å behandle søknaden.

Klage

Hvis skolen avslår søknaden, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til skolen. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Både skolen og Skole vil kunne gi deg veiledning. Opprettholder skolen sin avgjørelse, sender skolen saken til fagavdelingen. Dersom heller ikke fagavdelingen finner grunnlag for å imøtekomme klagen, blir den sendt videre til fylkesmannen i Hordaland som fatter endelig vedtak i saken.

Lover og retningslinjer

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova § 2-11)

Ordensreglement for askøyskolene

Back to top