• Kommunen plikter å ha et tilbud om gratis leksehjelp i grunnskolen.
  • Kommunen kan fordele leksehjelpen fritt på 1. - 10. årstrinn. Askøy kommune tilbyr leksehjelp for elever på mellomtrinnet (5. - 7. klasse).
  • Leksehjelpen skal gi elevene hjelp med skolearbeidet og regnes ikke som en del av opplæringen, men skal ses i sammenheng med denne.
  • Det er frivillig om man vil delta.
  • Kommunen plikter å informere foreldrene om retten til leksehjelp og tilbudet som gis.
  • Kommunen skal sørge for at elevene i leksehjelpen har et forsvarlig tilsyn og at det psykososiale miljøet er godt.
  • Formålet med leksehjelpen er å gi elevene støtte i læringsarbeidet, mestringsfølelse, gi gode rammer for selvstendig arbeid og bidra til å utjevne sosiale forskjeller.
  • Askøy kommune har inngått samarbeidsavtale med Askøy Røde kors om leksehjelp.

Lover

Back to top