Formål

Prisen kan tildeles kommunale enheter, frivillige lag, organisasjoner eller enkeltpersoner for utmerket arbeid mot mobbing og krenkende adferd, enten som integrert og systematisk del av virksomheten/driften, eller ved særskilte ad hoc-kampanjer.


Forslagsfrist


Kriterier for tildeling

  1. Prisen kan tildeles kommunale enheter, frivillige lag, organisasjoner og enkeltpersoner.
  2. Prisen skal være i tråd med intensjonene i «Partnerskap mot mobbing» fra 2016.
  3. Prisen kan tildeles for utmerket arbeid mot mobbing og krenkende adferd, enten som integrert og systematisk del av virksomheten (driften) eller ved særskilte ad hoc-kampanjer.
  4. Prisen kan gis til enkeltpersoner som gjennom særlig god praksis har vist mot og evne til å fremme gode relasjoner mellom mennesker, bidra til fellesskap og hindre krenkende adferd og ytringer.
  5. Resultatet av arbeidet eller innsatsen vil bli vektlagt sammen med at det er vist eller kan vises i offentligheten.
  6. Prisen består av et diplom og pengebeløp på kr. 25 000 for kommunale enheter, lag og organisasjoner eller kr. 10 000 for enkeltperson.
  7. Alle innbyggere i Askøy kan fremme forslag til prisvinner. Forslag må skrives på nettbasert skjema.
  8. Frist for innsending av forslag settes til 20. august hvert år.
  9. Utvalg for oppvekst (UFO) gjør vedtak om tildeling etter forslag fra innstillingsgruppe nedsatt av UFO.

Kontakt:  saksbehandler