Formål

 • Nybygging av skogsveger
 • Ombygging av eksisterende skogsveger

Vilkår

For å kunne få tilskudd gjelder følgende forutsetninger:

  • Vegen må bidra til en god helhetsløsning som gir grunnlag for utnyttelse av skog- og utmarksressursene.
  • Vegen må være godkjent etter forskrift om planlegging og godkjenning av veger til landbruksformål.
  • Vegen må bygges i samsvar med gjeldende normaler for landbruksveger med byggebeskrivelse, fastsatt av Landbruks- og matdepartementet.
  • Det er bare skogandelen i en landbruksveg som er tilskuddsberettiget.
  • Det skal foreligge en byggeplan som kommunen har godkjent før arbeidet igangsettes.
  • Det er et krav at vegen blir vedlikeholdt til den standard som den opprinnelig ble bygd.
  • Ansatte innen landbruks- og miljøvernmyndigheter må kunne benytte vegen avgiftsfritt på tjenestereise.

Prioriteringer

Retningslinjer og vilkår for tilskudd fastsettes av Statsforvalteren i samarbeid med kommunene og skognæringen. I følge Statsforvalteren i Vestland sine retningslinjer tilknyttet tilskudd til skogsveger har følgende veger prioritet:

  • Veger (nybygging eller ombygging) i samband med vindfallhogst.
  • Veger bygde som sams tiltak etter Jordskifteloven skal ha prioritet framfor enkeltanlegg.
  • Anlegg i tråd med hovedplan for skogsveger.
  • Større fellesanlegg med mye hogstmoden skog og store produktive skogareal.
  • Bilveger.
  • Ombygging til bilveg.
  • Traktorveger (vegklasse 7) i bilvegtrasé kan vurderes.

Hvordan søke

  • Husk at bygging av skogsveger i alle tilfeller skal godkjennes av kommunen før igangsetting.
  • Etter at søknaden er godkjent av kommunen kan det søkes om tilskudd.
  • Det skal føres regnskap for veganlegget.
  • Utgiftspostene i regnskapet må dokumenteres med vedlegg.
  • Interessentenes arbeidsinnsats skal dokumenteres med timelister.
  • Søknad om tilskudd skal sammen med kartgrunnlag og annen dokumentasjon, sendes til kommunen
  • Kommunen gir sin uttale og sender søknaden videre til Statsforvalteren.
  • Søknad om tilskudd skal skrives på skjema SLF 903.

Mer om søknadsskjemaet fra Landbruksdirektoratets nettportal

Se Landbruksdirektoratet nettsider med informasjon om tilskuddsordninger i skogbruket

Back to top