Beregning av eiendommens verdi

Kommunestyret har vedtatt å benytte boligverdiene fra Skatteetaten som grunnlag for beregning av eiendomsskatten for boliger. Dersom eiendommen ikke er en boligeiendom eller er en boligeiendom som mangler boligverdi (gjelder stort sett for nye boliger og andre spesielle tilfeller som våningshus og andre atypiske boliger) må den takseres av kommunen. Alle næringseiendommer, fritidseiendommer og andre typer eiendommer må derfor takseres.

Les mer om hvordan Skatteetaten beregner boligverdien og hvordan kommunen gjennomfører takseringsarbeidet av de gjenstående eiendommene:

Både boligverdien fra Skatteetaten og kommunal takst er estimater på eiendommens markedsverdi slik den ville vært ved salg på det åpne marked. Boligverdien tar høyde for færre variabler enn en kommunal takst gjør og forskjeller mellom de to estimatene kan derfor forekomme for tilsvarende eiendommer.

Kalkulator

Etter at eiendommen har fått en verdi enten fra Skatteetaten eller fra kommunal takst, beregnes eiendomsskatten etter flere forhold, deriblant bunnfradrag og skattesats. Nedenfor kan du beregne hvor mye du vil få i eiendomsskatt dersom du har enten formuesverdien (likningsverdien) på boligen eller takst (estimert verdi). Det er alltid beløpet på skatteseddelen din som er gjeldende skatt du skal betale. Kalkulatoren nedenfor er i så måte kun for å gi en idé om hvilket skattetrykk du som eier kan få i fremtiden.

Beregning av eiendomsskatt privatbolig

Primærbolig/eiendom *

Beregnet eiendomsskatt
Boligens likningsverdi kr
Boligens markedsverdi/takst kr

Sekundærbolig/eiendom:

Beregnet eiendomsskatt
Boligens likningsverdi kr
Boligens markedsverdi/takst kr

Velg antall boenheter:

"(*) Hvis du eier en bolig med flere boenheter på samme gårds- og bruksnummer (ikke seksjonert ut) vil dette få betydning for beregningen av eiendomsskatten.
Hvis du har flere boenheter på samme gårds/bruksnummer må du velge korrekt antall boenheter så estimeres korrekt eiendomsskatt."

For enkelte kan beregningen gjort av kalkulatoren gi en høyere verdi ved bruk av takst enn ved bruk av likningsverdi. Dette skyldes at det ved bruk av likningsverdien/boligverdien er en lovpålagt reduksjon på 20 prosent (Eiendomsskatteloven § 8 C-1 punkt 2). Det er ingen slik lovpålagt reduksjon ved bruk av kommunal takst. Det er imidlertid andre forhold som kan gjøre at en eventuell kommunal takst vil bli satt lavere enn en vanlig verditakst ville gitt.

Næringseiendom og andre typer eiendom

I eiendomsskatteloven skilles næringseiendommer i to kategorier: verk og bruk, og annen næringseiendom. Disse eiendommene gis ikke bunnfradrag. De har heller ikke boligverdi fra Skatteetaten og må derfor takseres. Beløpet en kan skrive inn nedenfor må altså være antatt markedsverdi eller takst.

Beregnet eiendomsskatt
Næringseiendom kr
Verk og bruk kr

Kombinasjonsbygg

Dersom eiendommen brukes til både bolig- og næringsformål må det opprettes to avtaler da beregningen for de ulike delene av eiendommen er ulik. For å benytte kalkulatoren til dette må du sette en andelspris til hver av delene for bygget og bruke den riktige kalkulatoren til hver andel. Kombinasjonsbygg blir i så måte håndtert som to skatteobjekter.

Beregning av eiendomsskatten

For eiendommer med boligverdi fra Skatteetaten beregnes den årlige eiendomsskatten på følgende måte (her med en bolig verdt 3,5 millioner uten hybel/utleieleilighet):

Eksempel 
Boligverdi fra Skatteetaten kr. 3 500 000
20 % reduksjon kr. 700 000
Bunnfradrag kr. 400 000
Skattegrunnlag kr. 2 400 000
Eiendomsskatt (2 promille av skattegrunnlaget) kr. 4 800

For eiendommer med kommunal takst beregnes den årlige eiendomsskatten på følgende måte (legg merke til at reduksjonen her ikke er en del av regnestykket):

Eksempel 
Vedtatt takstverdi kr. 3 000 000
Bunnfradrag - kr. 400 000
Skattegrunnlag kr. 2 600 000
Eiendomsskatt (2 promille av skattegrunnlaget) kr. 5 200

Dersom eiendommen ikke er en boligeiendom vil det ikke gis bunnfradrag. Dette gjelder for alle næringseiendommer.

Bolig- og næringseiendommer kan også ha forskjellig skattesats.For 2018 har kommunestyret vedtatt at alle eiendommer skal ha den samme skattesatsen på 2 promille.