Mener du at det er feil ved eiendomsskatten, som eksempelvis at du har fått en faktura som ikke skal til deg, at eiendommen du har fått skatt på ikke er din eller andre konkrete feil kan du ta kontakt med Eiendomsskattekontoret direkte (se kontaktinformasjon til høyre). Det er flere endringer som ikke krever en egen klagebehandling.

Klage


Det er to klageinstanser som håndterer ulike henvendelser. Dersom du har fått eiendomsskatten din beregnet med utgangspunkt i Skatteetatens boligverdi (kalt formuesgrunnlag på skatteseddelen din) må du klage til Skatteetaten. Alle andre klager kan leveres til Eiendomsskattekontoret i kommunen.

Til Skatteetaten

De aller fleste med boligeiendom som har fått eiendomsskatt, har en boligverdi fra Skatteetaten som benyttes til å beregne eiendomsskatten. Dette er den samme verdien som brukes til å bestemme formuesverdien (likningsverdien) for boligen.

Hvis klagen din gjelder boligverdien, må klagen rettes til Skatteetaten. Du trenger ikke å melde fra til kommunen om du klager på boligverdien. Dersom Skatteetaten endrer boligverdien for det aktuelle året, får kommunen melding om dette og vil rette eiendomsskatten automatisk. Vet du ikke om du skal klage til Skatteetaten eller til kommunen?

Til kommunen

Du kan klage på eiendomsskattetaksten og andre forhold ved utskrevet eiendomsskatt til kommunen ved å bruke lenken nedenfor. Dette gjelder for alle næringseiendommer og private eiendommer som har fått en takst beregnet av kommunens Eiendomsskattenemnd og ellers alle som har fått utskrevet eiendomsskatt, men som mener det er noe galt ved utskrivingen. Det kan være at du ikke trenger å sende inn en formell klage på forholdet dersom Eiendomsskattekontoret er enig i at det har skjedd en feil. Da kan Eiendomsskattekontoret korrigere skatten på eget initiativ. Dersom det er takstvurderinger du er uenig i, bør du sende inn en klage på vanlig måte.

Trykk her for å klage til kommunen (Krever innlogging med BankID eller tilsvarende)

Hvis du ikke har anledning til å klage elektronisk, må du sende en skriftlig klage til Eiendomsskattekontoret. I klagen må du angi eiendommens gårds- og bruksnummer og hva du mener er feil i skatteberegningen for eiendommen. Eiendomsskattekontoret kan også sende deg et skjema per post.

Fristen for å klage til kommunen er seks uker etter kunngjøringen av eiendomsskattelisten eller den dagen eiendomsskatteseddelen din blir sendt. Det betyr at fristen for å klage til kommunen på utskrevet eiendomsskatt for 2018 er senest 16. april. Eiendomsskatten skal betales til forfall selv om du har sendt inn klage. Klager innsendt etter fristen vil bli avvist, med mindre klager ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller at det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd. Forvaltningslovens regler om klage og omgjøring gjelder i eiendomsskattesaker.

Betaling av regning til forfall


Faktura med eiendomsskatt som allerede er mottatt anbefaler vi at du betaler på vanlig måte. Dersom du finner det vanskelig å betale hele fakturaen til forfallsdato kan du ta kontakt med Kemnerkontoret i Askøy kommune på 56 15 80 65 eller per e-post.

Taushetsplikt


Informasjonen som benyttes til saksbehandlingen av denne type søknad vil være unntatt offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd.