Ønsker du å søke om fritak kan du gjøre det her.

Fritak


Det finnes tre fritaksordninger for eiendomsskatten. Den første gjelder personer som av særlige grunner ikke har anledning til å betale eiendomsskatten. Dette kan være på grunn av din økonomiske situasjon, din helsesituasjon, store verdimessige endringer på eiendommen (ved rivning, ras og lignende) eller andre årsaker som gjør det krevende å betale eiendomsskatten.

Økonomi og andre særlige grunner


Dersom husholdningen din har en samlet bruttoinntekt under 375.000 kroner (4 G) kan du få fritak for eiendomsskatt. Fritaket kan gis etter søknad og kan gis for ett år om gangen. I den samlede bruttoinntekten regnes alle inntekter, eventuelle leieinntekter, bostøtte og deler av din formue. Har du en formue på mer enn 95.000 kroner (1 G) blir det resterende lagt til inntekten din. Boligen du bor i blir ikke medregnet som formue.

Stiftelser, institusjoner og bygg med historisk verdi


Den andre fritaksordningen gjelder for eiendommer som eies av stiftelser eller institusjoner som driver til gagn for kommunen, fylket eller staten. Kommunestyret avgjør etter konkret søknad om det skal gis fritak for eiendomsskatt for eiendommer nevnt i eiendomsskatteloven § 7. Det er vedtatt at «lag, foreninger og ideelle organisasjoner kan søker fritak etter § 7». Det utelukker imidlertid ikke at andre eiendomstyper også kan være omfattet av fritaket.

Flere stiftelser og institusjoner er allerede gitt fritak og vurderes årlig sammen med budsjettbehandlingen til Kommunestyret. Det innebærer at det er flere eiendommer som ikke nødvendigvis må søke om fritak hvert år. Ta kontakt med Eiendomsskattekontoret hvis du lurer på om din eiendom er en del av denne listen.Dersom eiendommen ikke står på listen, men du mener at den bør være fritatt kan du søke ved å bruke lenken nedenfor.

Den tredje fritaksordningen gjelder for eiendommer som har bygninger med historisk verdi etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav b. Bruk lenken nedenfor for å søke om fritak fra eiendomsskatt.

 

Betaling av regning til forfall


Faktura med eiendomsskatt som allerede er mottatt anbefaler vi at du betaler på vanlig måte. Dersom du finner det vanskelig å betale hele fakturaen til forfallsdato kan du ta kontakt med Kemnerkontoret i Askøy kommune på 56 15 80 65 eller per E-post .

Taushetsplikt


Informasjonen som benyttes til saksbehandlingen av den første type søknad vil være unntatt offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd.