Det finnes tre fritaksordninger for eiendomsskatten i Askøy kommune. Den første gjelder personer som av særlige grunner ikke har anledning til å betale eiendomsskatten. Den andre gjelder eiendommer der eieren driver til gagn for kommune, fylke eller staten. Den siste gjelder bevaringsverdige bygninger og lignende.

 

Økonomi og andre særlige grunner

Du kan søke om fritak for eiendomsskatten. Dette kan være på grunn av din økonomiske situasjon, din helsesituasjon, store verdimessige endringer på eiendommen eller andre årsaker som gjør det krevende å betale eiendomsskatten. Dersom husholdningen din har en samlet bruttoinntekt under 375.000 kroner (4 G) kan du få fritak. Fritak gis etter søknad og gjelder for ett år om gangen. I den samlede bruttoinntekten regnes alle inntekter, eventuelle leieinntekter, bostøtte og deler av din formue. Har du en formue på mer enn 95 000 kroner (1 G) blir det resterende lagt til inntekten din. Boligen du bor i blir ikke medregnet som formue.

 

Informasjonen som blir benyttet til saksbehandlingen av den første type søknad vil være unntatt offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd.

 

Stiftelser, institusjoner og bygg med historisk verdi

Den andre fritaksordningen gjelder for eiendommer som eies av stiftelser eller institusjoner som driver til gagn for kommune, fylke eller staten. Kommunestyret avgjør etter konkret søknad om det skal gis fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7. Det er vedtatt at "lag, foreninger og ideelle organisasjoner kan søke fritak etter § 7". Det utelukker imidlertid ikke at andre eiendomstyper også kan være omfattet av fritaket. Se alle eiendommer som er fritatt under denne bestemmelsen (vedtak gjort i løpet av året er ikke med her).

 

Betaling av regning til forfall

Faktura med eiendomsskatt som allerede er mottatt anbefaler vi at du betaler på vanlig måte. Dersom du finner det vanskelig å betale hele fakturaen til forfallsdato kan du ta kontakt med Kemnerkontoret i Askøy kommune på 56 15 80 65 eller per e-post.