Formål (Hva får du?)

HEVD står for "Hva er viktig for deg?". Teamet tilbyr pasienter med lette til moderate psykisk helse og/eller rusutfordringer oppfølging som skal gi den enkelte verktøy til å håndtere eget liv. Med dette forstår vi at alle som er i kontakt med vår avdeling skal delta aktivt i utarbeidelse av egen behandlingsplan med mål, tiltak og evaluering.

Fokus i "Hva er viktig for deg" er å bidra til å bryte isolasjon og få pasienten påkoblet et fellesskap. God psykisk helse fordrer samhandling med andre mennesker for å evne og kunne gripe tak i egen livssituasjon. Motivasjons- og endringsarbeid er sentralt i teamets arbeid. Tiltakene skal gi en stabiliserende effekt eller bedring av personens fysiske og psykiske helse. All erfaring sier at det å delta i gruppebehandling gir størst helsegevinst for deltakerne.

Teamet tilbyr et variert oppfølgingstilbud som kan bestå av deltakelse i:

Informasjon om tilbudene som kan være aktuelle for deg vil du få i en kartleggingssamtale


Søknad og søknadsbehandling

Det vanligste er at personer blir søkt/henvist til våre tjeneste via:

 • Fastlege
 • Spesialisthelsetjeneste
 • NAV

Vi har et eget vurderingsteam som vurderer søknaden/henvisningen. Vurderingsteamet samarbeider med Psykologtjenesten og Forvaltningen. 

Ved mottak av en henvendelse, kvalitetssikrer vurderingsteamet at henvisningen er vedlagt nødvendig dokumentasjon/informasjon.Ved manglende dokumentasjon vil vi i samarbeid med søker innhente informasjonen som trengs for å få tydeliggjort søkerens behov. 

Det er selvsagt mulig for personer selv å oppsøke vår avdeling for, om mulig, få hjelp. I slike saker gjør en bruk av samtykke fra pasienten for å innhente informasjon/opplysninger som er nødvendig.

Når vurderingsteamet mener en sak er godt nok opplyst, er det kontaktpersonen i teamet hvor pasienten skal få oppfølging som tar nødvendig kartlegging.

På kartleggingssamtalen er vi opptatt av; Sykdomshistorie, Fastlege, økonomi, boforhold, pårørende/nettverk, barn, interesser, rus, utsatt for vold/traumer, utdanning, avtjent verneplikt og/eller tjenestegjort i internasjonale operasjoner for Norge med mer.

På bakgrunn av informasjonen som fremkommer blir søker tilbudt oppfølging i et av våre 2 team; FACT teamet eller HEVD teamet.


Hva koster det?

Behandlingen er gratis. I enkelte av tilbudene må deltakerne påregne betaling for materiell.


Klage

 • Eventuell klage sendes Askøy kommune, Helse og omsorgstjenester innen 3 uker fra mottatt vedtak
 • Det gjøres en ny vurdering av søknaden
 • Dersom vedtaket omgjøres, får du brev om dette
 • Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen videre til Fylkesmannen med kopi til deg
 • Klage skal leveres skriftlig til:
  Askøy kommune, Helse og omsorgstjenester
  Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø

Kontakt avdelingen


Relaterte tjenester

Back to top