Formål (Hva får du?)

HEVD står for "Hva er viktig for deg?". HEVD tjenestene gis av et team som jobber med pasienter med psykisk helse og/eller rusutfordringer som er kommet et stykke videre i sin rehabilitering.

Fokus i "Hva er viktig for deg" er å bidra til å bryte isolasjon og få pasienten påkoblet et fellesskap. God psykisk helse fordrer samhandling med andre mennesker for å evne og kunne gripe tak i egen livssituasjon. Motivasjons- og endringsarbeid er sentralt i teamets arbeid. Det gis oppfølging både individuelt og i grupper. Tiltakene skal gi en stabiliserende effekt eller bedring av personens fysiske og psykiske helse.

Teamet tilbyr et variert oppfølgingstilbud som kan bestå av deltakelse i:

 • Tilby Kunst- og uttrykksterapi (KUT) grupper
 • Fysisk aktivitetsgrupper
 • Friluftsgruppe
 • Brukerstyrte grupper
 • Gruppe med fokus på å ha en sosial møteplass
 • Behandlingsgrupper innen Livsmestring og selvfølelse
 • Individuell samtaleoppfølging
 • Kontaktperson
 • Psykologtimer for personer med lette-moderate lidelser
 • Individuell plan

Fokus i Hva er viktig for deg, er å bidra til å bryte isolasjon og få pasienten påkoblet et fellesskap. God psykisk helse fordrer samhandling med andre mennesker for å evne og kunne gripe tak i egen livssituasjon. Motivasjons- og endringsarbeid er sentralt i teamets arbeid.


Søknad og søknadsbehandling

Det vanligste er at personer blir søkt inn til våre tjeneste via:

 • Fastlege
 • Spesialisthelsetjeneste
 • NAV

Vi har et eget vurderingsteam bestående av fagledere og psykolog som vurderer søknader til tjenesten.

Når Rus- og psykisk helsetjeneste mottar en henvendelse i forhold til ønsket kontakt med vår avdeling, foretas det en vurdering av hvorvidt det er vedlagt nødvendig dokumentasjon/informasjon. Dersom en henvendelse er for dårlig dokumentert, sendes det ut brev for å få den informasjonen som trengs. I de saker hvor en er usikker på hvilke tjenestebehov pasienten/søkeren har, kan vurderingsteamet innkalle til en samtale for om mulig få dette avklart.

Det er selvsagt mulig for personer selv å oppsøke vår avdeling for om mulig få hjelp. I slike saker gjør en bruk av samtykke fra pasienten for å innhente informasjon/opplysninger som er nødvendig.

Når vurderingsteamet mener en sak er godt nok opplyst, er det kontaktpersonen i teamet hvor pasienten skal få oppfølging som tar nødvendig kartlegging.

På kartleggingssamtalen er vi opptatt av; Sykdomshistorie, Fastlege, økonomi, boforhold, pårørende/nettverk, barn, rus, utsatt for vold/traumer, utdanning og interesser osv.

På bakgrunn av informasjonen som fremkommer blir søker tilbudt oppfølging i et av våre 2 team; FACT teamet og HEVD teamet.


Hva koster det?

Tjenesten er gratis


Klage

 • Eventuell klage sendes Askøy kommune, Helse og omsorgstjenester innen 3 uker fra mottatt vedtak
 • Det gjøres en ny vurdering av søknaden
 • Dersom vedtaket omgjøres, får du brev om dette
 • Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen videre til Fylkesmannen med kopi til deg
 • Klage skal leveres skriftlig til:
  Askøy kommune, Helse og omsorgstjenester
  Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø

Kontakt avdelingen


Relaterte tjenester