Formål (Hva får du?)

Vårt FACT team yter langvarig oppfølging til mennesker med alvorlige psykiske lidelser og eller rusutfordringer i deres lokalsamfunn. Teamet er rettet mot mennesker som i tillegg til sin alvorlige psykiske helse og/eller har rus utfordringer, ofte har begrenset sosial fungering, ustabil bo- situasjon, problemer med å få arbeid, økonomiske utfordringer og andre faktorer som gir lav livskvalitet. De kan også ha vansker med å finne tilhørighet i nærmiljøet. Kontakten med nærmiljøet er ofte begrenset. I slike situasjoner blir kontakten med familien enda viktigere. I noen situasjoner unngår pasienten kontakt med de pårørende på tross av et sterkt ønske om å ha kontakt.

Et integrert FACT team er ansvarlig for følgende oppgaver;

- følge med på sykdoms- og symptomutvikling, yte veiledning og praktisk hjelp i hverdagen, arbeide med rehabilitering, støtte brukerens bedringsprosess, samhandle med vårt team "Hva er viktig for deg" i forhold til mulighet for et innhold i livet som er meningsfylt.

FACT vil oppnå mest mulig kontinuitet i oppfølgingen, forebygge innleggelser i psykiatri/rus institusjoner og fremme inkludering i nærmiljøet slik at pasienter kan delta mer i samfunnet.

Teamet er bredt tverrfaglig sammensatt.

Teamet veksler mellom 2 nivåer av behandlingsintensitet:

 1. Ordinær individuell oppfølging.

  Pasienten står ikke oppført på «FACT tavlen», men har en hovedkontakt fra teamet og en psykologspesialist som hovedansvarlig. Dersom det skulle bli nødvendig, kan andre team- medlemmer (eksperter på rusavhengighet eller psykisk sykdom, eller psykolog) gjøre bestemte oppgaver i tillegg.

2. Intensiv behandling og oppfølging

For pasienter med behov for kontakt med flere team- medlemmer. her blir det en gang om dagen diskutert og planlagt hvilken oppfølging som skal gis og av hvem.

Pasienten har et større behov for intensiv hjelp og teamet gjennomgår pasientens status på morgenmøtene. Disse pasientene er å finne på FACT tavlen. Teammedlemmene avgjør hvem som skal følge opp pasienten.

Teamet gjør bruk av en FACT tavle som en del av sin metodiske tilnærming i pasientarbeidet. Teamet mottar veiledning/oppfølging i sitt arbeid av psykologspesialist eller lege tilknyttet teamet.

Alle pasientene i FACT skal ha en behandlingsplan (inkludert krise- og rehabiliteringsplan). Alle pasientenes behandlingsplaner skal revideres minst 1 gang pr. år.

Teamet benytter kartleggingsverktøyene som er påkrevd for tiltaket.


Søknad og søknadsbehandling

Det vanligste er at personer blir søkt inn til våre tjenester via:

 • Fastlege
 • Spesialisthelsetjeneste
 • NAV

Vi har et eget vurderingsteam bestående av fagledere og psykolog som vurderer søknader til tjenesten.

Når Rus- og psykisk helsetjeneste mottar en henvendelse i forhold til ønsket kontakt med vår avdeling, foretas det en vurdering av hvorvidt det er vedlagt nødvendig dokumentasjon/informasjon. Dersom en henvendelse er for dårlig dokumentert, sendes det ut brev for å få den informasjonen som trengs. I de saker hvor en er usikker på hvilke tjenestebehov pasienten/søkeren har, kan vurderingsteamet innkalle til en samtale for om mulig få dette avklart.

Det er selvsagt mulig for personer selv å oppsøke vår avdeling for om mulig få hjelp. I slike saker gjør en bruk av samtykke fra pasienten for å innhente informasjon/opplysninger som er nødvendig.

Når vurderingsteamet mener en sak er godt nok opplyst, er det kontaktpersonen i teamet hvor pasienten skal få oppfølging som tar nødvendig kartlegging.

På kartleggingssamtalen er vi opptatt av; Sykdomshistorie, Fastlege, økonomi, boforhold, pårørende/nettverk, barn, rus, utsatt for vold/traumer, utdanning og interesser osv.

På bakgrunn av informasjonen som fremkommer blir søker tilbudt oppfølging i et av våre 2 team; FACT teamet og HEVD teamet.


Hva koster det?

Tjenesten er gratis


Klage

 • Eventuell klage sendes Askøy kommune, Helse og omsorgstjenester innen 3 uker fra mottatt vedtak
 • Det gjøres en ny vurdering av søknaden
 • Dersom vedtaket omgjøres, får du brev om dette
 • Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen videre til Fylkesmannen med kopi til deg
 • Klage skal leveres skriftlig til:
  Askøy kommune, Helse og omsorgstjenester
  Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø

Kontakt avdelingen


Relaterte tjenester