Formål (Hva får du?)

Vårt FACT team yter langvarig oppfølging til mennesker med alvorlige psykiske lidelser og/eller rusutfordringer i deres lokalsamfunn. Teamet er rettet mot mennesker som i tillegg til sin alvorlige psykiske helse og/eller har rus utfordringer, ofte har begrenset sosial fungering, ustabil bo- situasjon, problemer med å få arbeid, økonomiske utfordringer og andre faktorer som gir lav livskvalitet. De kan også ha vansker med å finne tilhørighet i nærmiljøet. Kontakten med nærmiljøet er ofte begrenset. I slike situasjoner blir kontakten med familien enda viktigere. I noen situasjoner unngår pasienten kontakt med de pårørende på tross av et sterkt ønske om å ha kontakt.

FACT teamet er ansvarlig for følgende oppgaver:

 • følge med på sykdoms- og symptomutvikling,
 • yte veiledning og praktisk hjelp i hverdagen,
 • arbeide med rehabilitering,
 • støtte brukerens bedringsprosess,
 • samhandle med vårt team HEVD ("Hva er viktig for deg") i forhold til mulighet for et innhold i livet som er meningsfylt.

FACT ønsker å oppnå mest mulig kontinuitet i oppfølgingen, forebygge innleggelser i psykiatri/rus institusjoner og fremme inkludering i nærmiljøet slik at pasienter kan delta mer i samfunnet.

Teamet er bredt tverrfaglig sammensatt.

Teamet er ansvarlig for å informere brukeren om hvem som er deres kontaktperson. Det gjøres bruk av "FACT tavle" som en del av den metodiske tilnærming i oppfølgingen. De ansatte mottar veiledning/oppfølging av psykiater eller lege tilknyttet teamet. Det veksles mellom 2 nivåer av behandlingsintensitet:

 • Ordinær individuell oppfølging:

Pasienten har en hovedkontakt fra teamet. Ved behov blir andre instanser koblet inn. Dette gjøres i samarbeid med den enkelte bruker.

 • Intensiv behandling og oppfølging:

Pasienten har et større behov for intensiv oppfølging, og teamet gjennomgår pasientens behov daglig. Denne pasientgruppen blir i perioden de trenger tett oppfølgingen registrert på teamets "FACT tavle". Teamet har ukentlige møter med lege hvor de i samarbeid vurderer hvilke pasienter som fortsatt skal står på tavlen og hvilke som skal overføres til ordinær individuell oppfølging.

Alle brukerne i FACT skal sammen med sin kontaktperson utarbeide en behandlingsplan (inkludert krise- og rehabiliteringsplan).  Behandlings planene skal revideres minst 1 gang pr. halvår.

Teamet benytter kartleggingsverktøy som er pålagt fra Helsedirektoratet (IPLOS og Brukerplan).


Søknad og søknadsbehandling

Det vanligste er at personer søkes eller henvises til våre tjenester via:

 • Fastlege
 • Spesialisthelsetjeneste
 • NAV

Vi har et eget inntaksteam bestående av fagledere og psykolog som vurderer søknader til tjenesten.

Det er mulig for personer selv å oppsøke vår avdeling for å få hjelp. I slike saker gjør en bruk av samtykke fra pasienten for å innhente informasjon/opplysninger som er nødvendig.

Når inntaksteamet mener en sak er godt nok opplyst, er det kontaktpersonen i teamet hvor pasienten skal få oppfølging som tar nødvendig kartlegging.

På kartleggingssamtalen er vi opptatt av sykdomshistorie, fastlege, økonomi, boforhold, pårørende/nettverk, barn, rus, vold/traumer, utdanning, militærtjeneste og/eller tjenestegjort i internasjonale operasjoner for Norge, samt andre interesser. I samarbeid utarbeides det en behandlingsplan for forløpet hvor bruker og kontaktperson samhandler om: Mål, deretter bestemme tiltak og handlingskjeden som skal føre til ønsket endring i livet. Til slutt gjennomføres en evaluering av behandlingsforløpet og eventuelt videre planer.

På bakgrunn av informasjonen som fremkommer blir søker tilbudt oppfølging i et av våre 2 team; FACT teamet eller HEVD teamet.

 


Hva koster det?

Tjenesten er gratis, men noen av behandlingstilbudene har en egenandel.


Klage

 • Eventuell klage sendes Askøy kommune, Helse og omsorgstjenester innen 3 uker fra mottatt vedtak
 • Det gjøres en ny vurdering av søknaden
 • Dersom vedtaket omgjøres, får du brev om dette
 • Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen videre til Statsforvalteren i Vestland med kopi til deg
 • Klage skal leveres skriftlig til:
  Askøy kommune, Helse og omsorgstjenester
  Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø

Relaterte tjenester

Back to top