Retningslinjer for etablering av svømmebasseng i Askøy kommune

Du slipper å søke hvis:

 • Bassenget/badestampen plasseres midlertidig på eiendommen, og ikke lengre enn 2 måneder. eller
 • Bassenget/badestampen er mindre enn 5 m3.

Utslipp fra ikke søknadspliktige basseng/badestamper:

 • For basseng/badestamper som ikke er søknadspliktige må det vurderes behov for nøytralisering av desinfiserende middel dersom utslippet føres til terreng eller mindre vassdrag.
 • Vi gjør oppmerksom på at vannsig som er til sjenanse for nabo ikke bør forekomme.

Du må søke hvis:

 • Du skal etablere et permanent basseng/badestamp som er større enn 5 m3. o Det må sendes inn søknad om utslipp til Miljørettet helsevern. o Det må søkes til byggesak om etablering av tiltaket i henhold til plan og bygningsloven (pbl).

Søknad til byggesaksavdelingen:

 • Etablering av svømmebasseng/badestamp er søknadspliktig i henhold til pbl § 20-1. Det må sendes inn søknad om etablering av tiltaket til byggesak.
 • For spørsmål angående søknad kan du kontakte byggesaksvakten på tlf: 952 90 380.

Kommunalt vann og avløpsnett:

 • Det tillates ikke å føre vann fra svømmebasseng/badestamp inn på kommunalt avløpsnett.
 • Utslipp må føres til sjø eller terreng. Det må søkes om utslippstillatelse.
 • Alle eiendommer som etablerer søknadspliktig basseng/badestamp skal installere vannmåler.
 • Standard abonnementsvilkår er gjeldende. Eventuelle restriksjoner på vannforbruk skal til enhver tid følges.
 • Dersom det er muligheter for å føre utslipp mindre enn 5 m3 til offentlig overvannsnett, kreves det en påslippsavtale.
 • For mer informasjon angående vannmåler eller offentlig overvannsnett, kontakt seksjon VA.

Krav ved søknad om utslipp fra svømmebasseng:

 • Utslipp fra svømmebasseng er søknadspliktig i henhold til forurensingsforskriften § 11-3.
 • Kart med plassering av utslippsstedet må sendes inn, samt beskrivelse av utslippsstedet.
 • Avløp fra svømmebasseng kan føres urenset til sjø, forutsatt at dette går til minst 2 meters dyp under laveste vannstand. Dette må opplyses i søknad.
 • Dersom utslippet skal føres til terreng forutsettes det at det håndteres på egen eiendom.
 • Det skal legges vekt på å finne utslippssted hvor det ikke kan oppstå konflikt med andre brukerinteresser.
 • Dersom det søkes om utslipp til terreng må det legges ved beskrivelse av hvordan infiltrasjonsgrøften skal bygges opp, samt beskrivelse av stedlige jordmasser og om disse innehar egenskaper til å ta imot gråvann fra svømmebasseng/badestamp.
 • Hvis gråvannet ikke kan slippes til sjø ved egen løsning, må avløp av klorholdig vann fra svømmebasseng nøytraliseres før utslipp.
 • Dersom klor må nøytraliseres før utslipp av gråvann, må det legges ved beskrivelse av hvordan dette skal gjennomføres.
 • Utslippet må nabovarsles dersom det kan oppstå konflikter med andre brukerinteresser i området, eller andre eiendommer blir direkte påvirket av utslippet.
 • Det må dokumenteres hvilke kjemikalier som skal benyttes ved drift av bassenget.
 • Utslipp fra basseng må ikke føres inn på eksisterende rensetiltak for avløpsvann (slamavskiller, minirenseanlegg mv.) uten at rensetiltaket er dimensjonert for så store vannmengder. Renseanleggets hydrauliske kapasitet må ikke overbelastes.
 • Ved påslipp av bassengvann til privat avløpssystem skal dette påkobles i etterkant av rensetiltak. Beskrivelse av hvordan dette evt. løses må sendes inn.

Back to top