(Se protokoll fra kommunestyret 25.09.2014, sak 92/14)


1. Oppnevning av saksordfører

 • Saksordfører oppnevnes ved vedtak i Formannskap, Utvalg for oppvekst, Utvalg for levekår eller Utvalg for teknikk og miljø, jf. Askøy kommunes reglement for folkevalgte organ.
  • Saksordførervervet skal gå på omgang blant representantene.
  • Det er kun faste representanter i Formannskap, Utvalg for oppvekst, Utvalg for levekår eller Utvalg for teknikk og miljø som kan ha verv som saksordfører.
  • Kommunalt ansatte representanter skal ikke velges til saksordfører i saker som angår eget arbeidsområde.
  • I plansaker trer saksordfører i funksjon fra det tidspunktet planarbeidet starter. Saksordfører skal i slike saker være medlem av evt. styringsgruppe eller tilsvarende.

2. Saksordførerrollen i Formannskap og utvalgene

 • Rådmannen er ansvarlig for saksfremlegget og at saken er forsvarlig utredet.
  • Saksordfører er formannskapets/utvalgenes kontaktperson for administrasjonen i utredningsfasen.
  • Saksordfører deltar på andre aktiviteter utenom de formelle politiske møtene ved behov, for eksempel høringsmøter og befaringer.
  • Saksordfører kan gi innspill til rådmannen for å sikre politisk utredningsbehov, men saksbehandlingen er administrasjonens ansvar.
  • Saksordfører skal ha tett dialog med gruppelederne i formannskap/utvalgene og sikre informasjon og medvirkning.
  • Saksordfører skal, på en upartisk måte sammenfatte hva saken gjelder og formannskapets/utvalgenes forskjellige innspill i saken.
  • Saksordfører svarer på eventuelle spørsmål i saken.
  • Saksordfører innkalles og redegjør for saken i alle utvalg som har denne til behandling. Saksordfører som ikke er medlem av utvalget fratrer møtet når innlegget er avsluttet og eventuelle spørsmål er besvart.

3. Saksordførerrollen i kommunestyret

 • Saksordfører innkalles ved behandling av saken.
  • Saksordfører som ikke er medlem av kommunestyret fratrer møtet når innlegget er avsluttet og eventuelle spørsmål er besvart.
  • Saksordfører innleder saken. Taletid 12 minutter.
  • Saksordfører skal på en upartisk måte sammenfatte hva saken gjelder, gjengi flertallsavveininger opp mot mindretallets, samt konkludere med flertallets innstilling ovenfor kommunestyret.
  • Saksordfører fremmer F/utvalgets innstilling og ikke synet til eget parti.
  • Saksordfører svarer på eventuelle spørsmål i saken, eventuelt med bistand fra rådmannen.

4. Arbeidsvilkår og godtgjørelse

 • Saksordfører skal sikres nødvendig tid til og kompensasjon for arbeidet som saksordfører. Arbeidsvilkår og godtgjørelse blir fastsett i reglene for godtgjørelsesordninger i kommunen.