Kommunens øverste administrative leder har stillingsbetegnelsen rådmann. Rådmannen tilsettes av kommunestyret etter offentlig utlysning.

 1. Rådmannen er den øverste leder for den samlede kommunale administrasjon, med unntak som følger av lov, og innenfor de rammer som Kommunestyret fastsetter.

  Rådmannen sørger for nødvendig planlegging, samordning og effektivisering av den administrative virksomhet og skal medvirke til å styrke samarbeidet innenfor kommunens administrasjon, og mellom denne og de folkevalgte organer.

  Som leder av kommunens administrasjon, er rådmannen administrativt overordnet alle kommunalt ansatte og fører tilsyn med at disse utfører sitt arbeid i samsvar med kommunens behov, gjeldende lover, forskrifter, avtaler, instrukser, reglementer og vedtak.

 2. Rådmannen skal ha oversikt over kommunes økonomiske stilling og likviditetsforhold.

  Rådmannen holder seg à jour med disponeringen av de forskjellige bevilgninger og kontrollerer at disse ikke overskrides.

 3. Rådmannen utarbeider grunnlagsdokumenter for budsjettarbeid og økonomiplan.

 4. Rådmannen leder og samordner administrasjonens arbeid med planlegging av kommunens virksomhet.

  Rådmannen er ansvarlig for at politiske vedtak blir iverksatt. Dersom vedtak ikke iverksettes innen vedtatt tidsfrist, må rådmannen sørge for at det politiske organet får begrunnet tilbakemelding om hvorfor dette ikke er skjedd.

  Rådmannen avgir grunnlagsnotater, delinnstillinger og konsekvensvurderinger ved ulike veivalg i saker som legges fram for folkevalgte organer.

 5. Rådmannen skal bidra til å videreutvikle kommunens eierskapspolitikk gjennom å foreta en regelmessig revidering av eierskapsmeldingen.

  Han skal legge til rette for den politiske eierstyringen av selskapene og bistå Formannskapet i arbeidet med å utforme generelle og selskapsspesifikke eierstrategier.

 6. Rådmannen, eller den som bemyndiges, holder ordføreren og folkevalgte organer løpende orientert om viktige saker som administrasjonen arbeider med, om den økonomiske situasjonen og om andre forhold av interesse.

  Rådmannen sørger for at opplysninger, uttalelser og forslag blir gitt uten unødig forsinkelse i saker som de folkevalgte organer ønsker seg forelagt.

 7. Rådmannen har møte- og talerett, personlig eller ved den som bemyndiges, i alle kommunale organer, med unntak av Kontrollutvalget.

  Rådmannen kan likevel delta i Kontrollutvalgets møter i spesielle saker, eller når det er nødvendig for å klargjøre en sak.

  Rådmannen kan ikke stemme.

  I formannskap, administrasjonsutvalg, utvalg mv, har rådmannen også forslagsrett.

 8. Myndighet i økonomisaker

a) Rådmannen har anvisningsmyndighet for hele årsbudsjettet.
b) Rådmannen har myndighet til å beslutte budsjettendringer som ikke er av prinsipiell art, innenfor den enkelte fagavdelings ramme.
c) Rådmannen kan foreta budsjetthandlinger som disponerer lønnsavsetningspotten i tråd med resultatet av det enkelte års lønnsoppgjør.
d) Rådmannen har myndighet til å ta stilling til alle tilbud, og til å inngå alle avtaler om anskaffelser av varer, tjenester og bygg og anlegg. Rådmannens fullmakt forutsetter at anskaffelser ligger innenfor de rammer som er gitt i årsbudsjett eller økonomiplan. Ved inngåelse av forannevnte avtaler, som overstiger 10 millioner, skal kommunestyret orienteres.
e) Alle tilbud vedrørende bygg og infrastruktur avgjøres av rådmannen. Alle resultat fra anskaffelser over 1 mill. kr inkl. mva. skal sendes Utvalg for teknikk og miljø (UTM) for orientering. Resultatet skal være begrunnet og inneholde en oversikt over alle tilbydere.”
f) Rådmannen har myndighet til å inngå avtaler om leie og fremleie av fast eiendom og løsøre der avtalesummen ikke overstiger 2 millioner kr. inklusiv merverdiavgift. For oppfyllelse av Boligsosial handlingsplan og andre lovpålagte forpliktelser har rådmannen fullmakt til å kjøpe og selge eiendom for inntil 5 mill. Rådmannen har myndighet til å inngå avtaler om kjøp, salg, tomtefeste, makeskifte eller pantsetting av fast eiendom der avtalesummen ikke overstiger 2 mill. kr.
g) Rådmannen har myndighet til å inngå låneavtaler for lån kommunestyret har vedtatt å ta opp.

9. Faglig myndighet

a) Rådmannen treffer avgjørelse i alle saker som ikke er av prinsipiell betydning og som ikke strider mot lov, forskrift eller vedtak gjort av folkevalgt organ i Askøy kommune, jf. bl.a. kommunelovens bestemmelse om delegasjon til administrasjonssjefen.
b) Når det gjelder avgjørelsen av om en sak er av prinsipiell betydning vises det til ”Delegasjonsreglement – Generelt”.

10. Myndighet i lønns- og personalsaker

a) Rådmannen har myndighet til å ansette, si opp og avskjedige tilsatte, omgjøre, opprette og nedlegge stillinger og til å treffe avgjørelser i lønns- og personalsaker, herunder myndighet til å gjennomføre lokale forhandlinger med arbeidstakerorganisasjonene, jf kommunelovens bestemmelse om kommunale stillinger. Rådmannens avgjørelser vedrørende opprettelse og nedleggelse av stillinger meldes Formannskapet.
b) Rådmannen har fullmakt til å stemme "JA" til sentrale tariffavtaler som er anbefalt av Kommunenes arbeidsgiverorganisasjon (KS).
c) Rådmannen har fullmakt til å vedta "Andre Sentrale Avtaler" (ASA) som KS har forhandlet frem.

11. Myndighet i plansaker

a) Rådmannen har myndighet til å gjøre små endringer i reguleringsplan, jfr. plan og bygningsloven § 12-14, andre ledd.
b) §19-4 Dispensasjonsmyndighet. Rådmannen har myndighet til å treffe vedtak om dispensasjon av mindre betydning, jfr. plan- og bygningsloven kapittel 19, jfr. § 19-4. Skal meldes UTM.
c) Klager på dispensasjonssaker behandles i UTM

12. Annen myndighet

Rådmannen har myndighet til å underskrive på kommunens vegne, jf kommunelovens bestemmelse om ordførerens myndighet til å underskrive.

 1. Rådmannen har prosessfullmakt for søksmål mot kommunen i henhold til delegasjonsreglementet. Som prosessfullmektige kan rådmannen ta imot forkynnelser og meddelelser, avgi tilsvar og andre prosess-skriv, erklære motsøksmål, intervensjonssøksmål, kjæremål og motkjæremål samt andre prosesshandlinger som står i forbindelse med søksmålet, inkludert å beslutte og utføre tvangsinndrivelse av tilkjente saksomkostninger og tvangsfullbyrde andre krav etter dom, kjennelse eller forlik.
 2. Der foreldelsesfrist eller andre frister gjør det nødvendig, kan rådmannen iverksette søksmål, anke, motanke, kjæremål, motkjæremål og klage etter forvaltningsloven ol., på kommunens vegne.
 3. Innen delegasjonens rammer kan rådmannen anke straffesaker og påklage henleggelser.
 4. Rådmannen har myndighet til å anmelde antatt straffbare forhold og til å begjære offentlig påtale der kommunen er fornærmet.
 5. Tildeling av veinavn i Askøy kommune foretas av rådmannen ved kulturavdelingen.
 6. Kommunestyret delegerer myndighet til å avgjøre saker etter helse - og omsorgstjenesteloven §§ 10-2 og 10-3 til rådmannen.
 7. Kommunestyrets myndighet etter lov av 24.06.2011 nr. 29 om folkehelsearbeid, kap.3 miljørettet helsearbeid, delegeres til rådmannen.
  1. Delegasjonen gjelder i det omfang og med de begrensninger som følger av folkehelseloven § 9, inntil den blir endret eller opphevet.
  2. Klage på vedtak etter pkt. 1 behandles etter folkehelselovens kap. 19 og forvaltningslovens bestemmelser.

13. Om delegasjon til rådmannen

 1. Delegasjon til rådmannen.
  All delegasjon fra folkevalgte organer til administrasjonen skal skje til rådmannen, jf. kommunelovens bestemmelse om delegasjon til administrasjonssjefen.
 2. Subdelegasjon fra rådmannen
  Rådmannen kan subdelegere sin myndighet i den grad han finner det hensiktsmessig.

14. Rådmannen kan ikke uten samtykke fra Kommunestyret ha annen lønnet stilling eller fast bierverv.

15 Rådmannen underretter ordføreren ved fravær. Tjenestefrihet gis av Kommunestyret.

16. Rådmannens lønnsvilkår fastsettes av Formannskapet.

17. Rådmannen plikter å finne seg i de endringer i stillingsbeskrivelsen som Kommunestyret fastsetter.