Ordføreren er kommunens fremste representant og ivaretar de gjøremål som er tillagt ordføreren i lover, forskrifter og reglementer. Ordføreren bør bare velges til andre kommunale verv når dette følger av gjeldende bestemmelser, eller det er naturlig at ordføreren deltar som representant for kommunen.

 1. Ordføreren har ingen selvstendig (formell) instruksjonsmyndighet overfor administrasjonen.

 2. Ordføreren sørger for innkalling til møter i Kommunestyret og Formannskapet i samsvar med de regler som er gitt i kommuneloven og reglementer vedtatt for Askøy kommune.

 3. Ordføreren leder møtene i Kommunestyret og Formannskapet i samsvar med de regler som er gitt i kommuneloven og vedtatte reglementer.
  Ordføreren plikter å sørge for veiledning til Kommunestyret om regler for saksbehandling, herunder også om spørsmål vedrørende inhabilitet og mindretallsanke.

 4. Ordføreren avgjør hvilke saker som skal føres opp på møtekartene i nær dialog med rådmannen.
  Sakene til utvalgene fordeles i henhold til utvalgenes ansvarsområde. Ved tvil fordeler ordføreren og utvalgsledere sakene mellom utvalgene. Ved uenighet avgjør ordføreren hvilket utvalg som skal behandle saken.
  I tidsrom merket ”ferie” i møtekalenderen, delegeres det til ordfører å fatte vedtak i ikke prinsipielle saker, kommunelovens § 9 nr.5.

 5. Ordføreren er kommunens rettslige representant.
  Administrasjonen skal forelegge ordføreren rettsdokumenter og andre viktige dokumenter. Ordføreren undertegner rettsdokumenter og saksdokumenter som har vært behandlet i politiske fora.

 6. Ordføreren skal holde seg underrettet om saker av særlig interesse for kommunen. Ordføreren tar initiativ til at viktige spørsmål blir tatt opp til behandling og forelagt vedkommende kommunalt organ.
  Ordfører finner hensiktsmessige samarbeidsformer med kommunens administrative og politiske ledelse.
  Ordføreren skal holde seg orientert om kommunens økonomi.

 7. Ordføreren sørger for at Kommunestyret blir gjort kjent med den økonomiske situasjonen i kommunen, tiltak av betydning for kommunen og om nye bestemmelser, rundskriv, viktige meldinger og viktige saker som er under forberedelse.

 8. Politiske henvendelser om utredninger av saker eller sakskomplekser stiles til ordføreren.

 9. Ordføreren har et særlig ansvar for å holde seg orientert og følge opp rådmannen om hvordan politisk vedtatte saker og vedtak ligger i systemet og at disse blir fulgt opp.

 10. Ordfører følger opp eierskapsmeldingen og ser til at det avholdes kontaktmøter der hvor Askøy kommune har 100 % eierskap.

 11. Er rådmann inhabil i en sak skal ordfører godkjenne og underskrive saksframstilling med innstilling.