DETTE ER DEL AV KOMMUNENS EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER

Vedtatt K. 28.04.16, sa 48/16 - med endringer gjeldende for 2017


Flytt direkte til kapittel


§ 1 – EIENDOMSSKATTENEMNDER

§ 1-1 I medhold av eiendomsskatteloven § 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig eiendomsskattenemnd til å verdsette eiendommer i Askøy kommune på bakgrunn av forslag fra tilsatte befaringsfolk.

Til å behandle klager over utskrivingen av eiendomsskatt velger kommunestyret i medhold av eiendomsskatteloven § 20 en egen klagenemnd for eiendomsskatt.

Eiendomsskattenemnda skal bestå av tre medlemmer (leder, nestleder og ett medlem). I tillegg velges tre personlige varamedlemmer.

Klagenemnda for eiendomsskatt skal bestå av minst tre medlemmer (leder, nestleder og ett medlem). I tillegg velges tre personlige varamedlemmer.

Kommunestyret velger leder og nestleder for hver nemnd.

Valgperioden følger kommunevalgperioden.

§ 1-2 Valgbarhet, inhabilitet og møteplikt

Valgbare og pliktige til å motta valg som medlem og varamedlem av eiendomsskattenemnd og klagenemnd er de som er pliktige til å motta valg til kommunestyret.

Medlem av formannskapet skal ikke være med i eiendomsskattenemnda eller klagenemnda, jamfør eiendomsskatteloven § 21.

Et medlem er inhabilt til å delta i behandlingen av saken når medlemmet

  1. selv er eier, panthaver eller leieboer til eiendommen,
  2. er i slekt eller i svogerskap med en som nevnt under a) i opp- eller nedstigende linje eller sidelinje så nær som søsken,
  3. er eller har vært gift, partner eller forlovet med, eller er fosterfar eller fostermor eller er fosterbarn til eier,
  4. er verge for en person som nevnt under a),
  5. er styrer eller medlem av styret for et selskap, en forening, Sparebank, stiftelse eller offentlig innretning som er eier, panthaver eller leieboer til eiendommen,
  6. er medlem av formannskapet

Likedan er et medlem inhabilt når andre særegne omstendigheter foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommende medlems upartiskhet.

Nemndene treffer selv avgjørelse om hvorvidt et medlem er inhabilt.

§ 1-3 Medlemmer av eiendomsskattenemnda og klagenemnda plikter å stille til alle møter i de respektive nemnder, med mindre det foreligger lovlig forfall.

§ 1-4 Befaringsmenn / sakkyndige

Eiendomsskattekontoret engasjerer befaringsmenn i samråd med eiendomsskattenemnda.

Nemndene kan be eiendomsskattekontoret engasjere sakkyndig hjelp til å avgi veiledende uttalelser på det bygningstekniske, industrielle, maskintekniske, juridiske eller andre områder, når dette anses nødvendig.

Befaringsmenn inngir kun forslag til takster og har ikke stemmerett.

§ 2 – FORBEREDELSE AV TAKSERINGEN

§ 2-1 Økonomiavdelingen ved Kemneren fungerer som eiendomsskattekontor.

Det påligger eiendomsskattekontoret å sørge for alt administrativt og kontormessig arbeid for eiendomsskattenemnda og klagenemnda.

§ 2-2 Eiendomsskattekontoret utarbeider en liste over antatt skattepliktige eiendommer som eiendomsskattenemnda inviteres til å vurdere.

Det lages en egen liste over eiendommer som er fritatt etter eiendomsskatteloven §§ 5 og 7. Eiendommer som er fritatt etter § 5 skal ikke takseres. Rådmannen bestemmer om eiendommer som er fritatt etter § 7 skal takseres.

Skatteetatens formuesgrunnlag benyttes ved utskriving av eiendomsskatt på boliger. Formuesgrunnlagene må benyttes slik de fremkommer fra Skatteetaten og i henhold til reglene i Eiendomsskatteloven § 8 C-1. Boliger uten formuesgrunnlag, herunder våningshus, får fastsatt takst av sakkyndig nemnd på samme måte som øvrige skattepliktige eiendommer.

§ 2-3 Eiendomsskattekontoret forbereder takseringen ved å innhente tilgjengelig informasjon om den enkelte eiendom.

Eiendomskattekontoret kan pålegge eieren å utlevere opplysninger av betydning for taksten (jamfør eiendomsskatteloven § 31).

§ 3 - GJENNOMFØRING AV TAKSERINGEN

§ 3-1 Det påligger lederen av eiendomsskattenemnda, i samarbeid med eiendomsskatte-kontoret, å planlegge og lede arbeidet med takseringen.

Eiendomsskattekontoret berammer takstmøtene i samråd med eiendomsskattenemnda og befaringen i samråd med befaringsmennene.

§ 3-2 Før den alminnelige taksering påbegynnes, drøfter eiendomsskattenemnden hvilke alminnelige retningslinjer som skal legges til grunn ved takseringen for å sikre størst mulig ensartethet i vurderingen.

Eiendomsskattenemnda kan vedta sjablonger til bruk i takseringen. Sjablongene skal være et hjelpemiddel for å komme fram til eiendommenes omsetningsverdi, og skal ta høyde for at eiendommenes innretning, bruksegenskap og lokalisering kan virke inn på verdien.

For boligeiendommer med formuesgrunnlag skal formuesgrunnlagene brukes ved utskrivingen.

Det skal føres protokoll over forhandlingene i eiendomsskattenemnda.

§ 3-3 Eiendomsskattenemnda er i samarbeid med eiendomsskattekontoret ansvarlig for å gi befaringsmennene informasjon og veiledning om praktiseringen av nemndas retningslinjer for takseringen.

Prøvetaksering bør finne sted med så vel nemnda som befaringsfolkene til stede for å sikre likeartet praksis.

§ 3-4 Eiendommens eier varsles om at eiendommen skal takseres.

Eiendomsskattekontoret fastsetter normalfrist for varsel om taksering.

§ 3-5 Eiendommene, med unntak av boligeiendommer med formuesgrunnlag, skal i alle tilfelle befares av en befaringsmann.

Eiendomsskattenemnda tar stilling til om eiendommene også skal fotograferes (jamfør eiendomsskatteloven § 31 (5)).

I forbindelse med befaringen utarbeider befaringsmennene forslag til takst. Forslag til takst bør inneholde grunnlagsdata og prinsippene for vurderingen. Forslaget bør også nevne særlige forhold som har vesentlig betydning for taksten.

Ved taksering av antatte verk og bruk bør takstforslaget også inneholde de opplysninger som er nødvendige for at eiendomsskattenemnden skal kunne ta stilling til om eiendommen kvalifiserer som verk og bruk.

Hvis maskiner og tilbehør foreslås medtatt i taksten i medhold av eiendomsskatteloven § 4 annet ledd, bør takstforslaget redegjøre for hvorfor vilkårene for dette er oppfylt.

§ 3-6 Eiendomsskattenemnda fastsetter i møte takstene på bakgrunn av de forslag som er utarbeidet av befaringsfolkene.

Eiendomsskattenemnda tar i forbindelse med fastsettelsen av taksten stilling til om den enkelte eiendom skal beskattes som verk og bruk, samt hvilket tilbehør og ting som skal inngå i taksten, jamfør eiendomsskatteloven § 4 tredje og fjerde punkt, og hvilke eiendommer som skal unntas fra eiendomsskatt etter eiendoms-skatteloven § 5 (obligatoriske fritak), og eventuelt §7 .

Det bør utarbeides særskilt forslag for grunn og bygning hvis de eies av forskjellige
skattytere.

Befaringsmennene deltar ikke i eiendomsskattenemndas fastsettelse av takstene, men kan møte i nemnden for å presentere sine takstforslag.

§ 3-7 Det skal gis en kort begrunnelse for taksten som ikke kan være kortere enn at det blir mulig for skattyter å forstå hvordan taksten er fastsatt.

Begrunnelsen skal inneholde prinsippene for vurderingen, samt hvilke kriterier og grunnlag som er lagt til grunn for den enkelte eiendom. Begrunnelsen kan gis på et skjema som viser hvilke faktiske opplysninger om eiendommen og hvilke sjablongverdier som er brukt. For verk og bruk vil det ofte være behov for en grundigere begrunnelse.

§ 4 - OMTAKSERING OG SÆRSKILT TAKSERING

§ 4-1 I perioden mellom de alminnelige takseringer kan omtaksering/særskilt taksering av enkelteiendommer foretas etter de retningslinjer og vilkår som fremgår av eiendomsskatteloven § 8 A-3, femte og sjette ledd. Dette gjelder ikke boligeiendommer som årlig får ny takst basert på Skatteetatens formuesgrunnlag.

Fristen for å begjære omtaksering etter sjette ledd er 1. november i året forut for skatteåret.

Eiendomsskattenemnda tar stilling til om vilkårene for omtaksering/særskilt taksering er oppfylt.

Verdsettelsen bør skje etter samme prinsipper og samme prisnivå som ved forrige alminnelige taksering.

Skattyter orienteres om taksten ved melding om vedtak.

For klage gjelder kapittel 5.

§ 5 – KLAGE

§ 5-1 Skattyter kan klage på taksten og/eller utskrivingen innen seks uker fra det seneste tidspunktet av utsendelse av skatteseddel og kunngjøringen av at eiendomsskattelisten er lagt ut.

Klage over takster kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere.

§ 5-2 Selv om klageren har oversittet klagefristen, kan klagen tas under behandling såframt

  1. parten eller hans fullmektig ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha drøyd med å klage etterpå, eller
  2. det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd.

§ 5-3 Klage over vedtak fattet av eiendomsskattekontoret

Hvis klagen gjelder et vedtak (utskrivningsvedtak) som er fattet av eiendomsskatte-kontoret i første instans (for eksempel beregning av skatten, tildeling av bunnfradrag) kan eiendomsskattekontoret behandle saken og oppheve eller endre vedtaket dersom det finner klagen begrunnet.

Hvis eiendomsskattekontoret ikke finner grunn til å gi klager medhold, oversendes sakens dokumenter uten opphold til klagenemnda.

§ 5-4 Klage over vedtak fattet av eiendomsskattenemnda

Ved klage over vedtak (takstvedtak) fattet av eiendomsskattenemnda, oversender eiendomsskattekontoret sakens dokumenter til eiendomsskattenemnda.

Eiendomsskattenemnda kan endre taksten i skattyters favør dersom den finner klagen begrunnet. I motsatt fall oversendes klagen til klagenemnda.

§ 5-5 Klagenemndas behandling

Ved klage over taksten skal klagenemnda dra på befaring av eiendommen.

§ 5-6 Klagenemnda utarbeider en protokoll med en kort begrunnelse for klagevedtaket.

Protokollen skal angi hvilket faktum og rettsanvendelse vedtaket bygger på og hvilke verdsettelsesprinsipper som er anvendt ved klage på taksten. Vedtaket må ta stilling til klagerens anførsler.

§ 5-7 Omgjøring til gunst for skattyter

Når klagen tas til følge, skal utskrivingen rettes til skattyters gunst innen 3 år fra utgangen av skatteåret.

Omgjøring til ugunst for skattyter

Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, og kan omgjøre vedtaket til ugunst for skattyter, jamfør eiendomsskatteloven § 17.

Retten til å rette utskrivinga til ugunst for skattyter går tapt om retten ikke er benyttet innen 1. mars året etter utskrivingen. Har feilen sammenheng med at eieren har brutt opplysningsplikten eller plikten til å medvirke til befaring, kan utskrivingen rettes innen tre år fra utgangen av skatteåret.

Taksten kan likevel rettes til ugunst for skattyter med virkning framover i tid.

For boliger med formuesgrunnlag skal klage over verdsettelsen rettes til Skatteetaten. Eier har en utvidet klagefrist (klageadgang) det første året eiendomsskatt skrives ut etter denne ordningen, jf. ligningsloven § 9-2 nr. 4 siste punktum. Når eier får medhold i klage ved ligningen, må eiendomsskatten rettes tilsvarende, jf. eiendomsskatteloven § 17 fjerde ledd.

§ 5-8 Klage har ikke oppsettende virkning.

§ 6 - FORSKJELLIGE BESTEMMELSER

§ 6-1 Kommunestyret fastsetter godtgjørelsen til nemndsmedlemmene.

Eiendomsskattekontoret fastsetter godtgjørelsen til sakkyndige som nevnt i vedtektenes § 1-4.

Eiendomsskattekontoret sørger for utbetaling av godtgjørelsen.

§ 6-2 Ved første gangs utskriving av eiendomsskatt må alminnelig taksering og utskriving av skatten være avsluttet innen utgangen av juni i skatteåret.

Påfølgende år skal eiendomsskatten være utskrevet og skattelisten offentliggjort innen 1. mars i skatteåret. Første året bunnfradrag innføres er fristen innen 1. april.

§ 6-3 Eiendomsskattekontoret fører eiendomsskatteliste med slik innhold som nevnt i eiendomsskatteloven § 15.

Listen skal ligge ute til offentlig gjennomsyn i minst tre uker etter at det er kunngjort at listen er lagt ut. Det kunngjøres i lokalpressen når og hvor utleggelse finner sted. Kunngjøringen skal inneholde opplysninger om fristen for å klage (6 uker) og hvem klagen skal sendes til.

Hvert år, samtidig med at eiendomsskattelisten legges ut, sendes skatteseddel til skattyter.

§ 6-4 Eiendomsskatten forfaller til betaling etter de terminer som kommunestyret fastsetter i forbindelse med budsjettvedtak.