§ 1. VALG OG SAMMENSETNING

Rådet er oppnevnt i henhold til Lov av 2005-06-17 nr. 58 ”Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m.”

Rådet for funksjonshemmede består av 5 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperiode. De funksjonshemmedes organisasjoner oppnevner 3 medlemmer med varamedlemmer. Kommunestyret oppnevner 2 representanter med vara.

Kommunestyret velger leder og nestleder.

§ 2. FORMÅL

Råd for funksjonshemmede skal sørge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir sikret åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktige for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådet arbeider etter den politiske målsetting om full deltakelse og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet.

§ 3. ARBEIDSOPPGAVER

Rådet drøfter saker som er viktige for funksjonshemmede. Blant annet:

 • Tilkomst.
 • Arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne
 • Tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
 • Rådet har rett til å uttale seg før kommunestyret vedtar budsjett.

Rådet skal orienteres fast om aktuelle saker som er under arbeid i kommunen.

Fagavdelingene samarbeider med rådet om sakene dette skal ha, eller har til behandling. Rådet skal påse at brukerne sin erfaring blir tatt med i saks - og planprosessen.

Sakene skal legges fram for rådet på et tidlig tidspunkt i saksgangen.

Rådet kan på eget initiativ ta opp saker som vedkommer funksjonshemmede i kommunen, og kan om nødvendig kalle inn ekspertise i saker som skal behandles.

Referat fra rådsmøtet skal følge saksdokumentene til de organ som avgjør saken. Rådet kan drive informasjonsarbeid overfor kommunen, fylkeskommunen og statlige etater i saker som har interesse for funksjonshemmede.

Rådet bør ta initiativ til bedre samarbeid og samordning mellom kommune, fylkeskommune og statlige etater i saker som har interesse for funksjonshemmede.

Rådet skal hvert år legge fram en melding om virksomheten i rådet.

§ 4. RÅDETS MØTER

Råd for funksjonshemmede holder, som hovedregel, møter for åpne dører.

Vedtak om å behandle en sak for lukkede dører kan skje når hensynet til personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier dette. Debatt om dette foregår for lukkede dører hvis møteleder krever det eller rådet vedtar det.

Møter holdes på de tidspunkt som er vedtatt av rådet selv. I tillegg kan det holdes møter når lederen eller minimum 1/3 av medlemmene krever det.

Leder setter opp saksliste for det enkelte møte. Rådmannen sørger for at de saker som er satt opp på møtekartet er tilfredsstillende utredet. Innkalling og sakspapirer legges på nettet 8 dager før møtet. Det sendes straks varsel til representanter og vararepresentanter, via representantenes oppgitte epostadresse, om at dokumentene er tilgjengelig.

Sakslisten til møtet og andre sakspapirer som ikke er unntatt fra offentlighet, skal være tilgjengelige for allmennheten.
Møtet ledes av rådets leder eller nestleder. Har begge forfall, velges en særskilt møteleder ved flertallsvalg.

Rådet er vedtaksfør når minst halvparten av medlemmene har vært til stede og avgitt stemme i vedkommende sak.
Ordfører har møte- og talerett i rådets møter.

Rådmann har møte-, tale- og forslagsrett i rådets møter. Møterett m.m. har også de som ved lov eller avtale er gitt slike rettigheter.

Rådets leder og rådmann kan også bli enige om at en ansatt skal innkalles til møter for å informere i konkrete saker med det formål å lette saksbehandlingen.

Det skal føres protokoll (møtebok) for samtlige møter. Denne føres under ledelse av møtelederen. For hvert møte føres det i protokollen:

 • Møtested, dato, tid.
 • Frammøtte medlemmer med partimarkering.
 • Fraværende medlemmer med partimarkering.
 • Møtende varamedlemmer med partimarkering.
 • Saksliste nummert i rekkefølge for kalenderåret og sakstittel.
 • Eventuelle merknader til innkalling og saksliste.
 • Godkjenning av protokoll fra forrige møte.
 • Møtebehandlingen i den enkelte sak,
 •  innkomne forslag,
 •  avstemming m/partimarkering,
 •  vedtak
 • Ved lukking av møtet skal hjemmel framkomme.
 • Ved inhabilitet må organets behandling samt hjemmel framkomme.
 • Ved partibytte/utmelding gjelder følgende:
 •  På “oppropsliste” vil representanten, stå på listen til det partiet vedkommende er valgt inn for.
 •  Ny partimarkering: uavhengig.

Trer noen til eller fra under forhandlingen, protokollføres dette slik at en av protokollen sammenholdt med medlemsfortegnelsen ser hvem som har tatt del i behandlingen av hver sak.

Forslag til protokoll sendes innen 1 uke til medlemmer/varamedlemmer og til de som har hatt møterett i henhold til organets bestemmelser.

Eventuelle merknader sendes snarest mulig til sekretariatet for eventuell korrigering.

Godkjenning av protokollen skjer i det førstkommende møtet. Innmeldte merknader refereres.

Utskrift sendes også til de som etter lov, forskrifter, avtaler og reglementer har krav på det.

§ 5. SEKRETARIATETS OPPGAVER

Rådmannen eller den han bemyndiger utfører sekretariatsfunksjonen for rådet.

Sekretariatet har ansvaret for rådets sakspapirer, kunngjøring av møter, protokoll og møte- / protokollutskrifter.

§ 6. GYLDIGHET / ENDRING

Dette reglementet er vedtatt av Askøy kommunestyre. Endring av dette reglement kan kun foretas av Kommunestyret