Hopp direkte til avsnitt


§ 1. VALG OG SAMMENSETNING


Rådet er oppnevnt i henhold til lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd av 8.november 1991.
Flertallet av rådsmedlemmene skal være alderspensjonister i kommunen.

Reglene om forholdstallsvalg i §§ 36 og 37 i lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.september 1992, nr. 107 gjelder ikke ved valg av eldreråd.

Eldrerådet består av 5 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperiode.

Pensjonistforeningene i Askøy oppnevner 3 medlemmer med varamedlemmer.

Kommunestyret oppnevner 2 medlemmer med varamedlemmer.

Rådet velger selv leder og nestleder, som skal velges blant pensjonistene.

§ 2. ARBEIDSOMRÅDE

Eldrerådet er et rådgivende organ som skal ha til behandling alle saker som gjelder levekårene for eldre.
Eldrerådet kan på eget initiativ ta opp saker som vedkommer eldre i kommunen. Eldrerådet skal ha til behandling saker vedrørende:

 • årsbudsjett.
 • økonomiplan.
 • kommuneplan.
 • planer med særlig interesse for eldre.
 • sektorplaner - kommunedelplaner.
 • kommunikasjonsplaner.
 • samferdselssaker.
 • kulturtiltak som vedkommer eldre


Protokollen fra rådsmøtet skal følge saksdokumentene til de kommunale organ som tar endelig avgjørelse i saken.

Eldrerådet skal hvert år utarbeide en årsmelding. Meldingen skal legges fram for kommunestyret.

§ 3. ELDRERÅDETS MØTER

Eldrerådet holder, som hovedregel, møter for åpne dører, hvis ikke annet følger av kommunelovens § 31.

Vedtak om å behandle en sak for lukkede dører kan skje når hensynet til personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier dette. Debatt om dette foregår for lukkede dører hvis møteleder krever det eller rådet vedtar det.

Møter holdes på de tidspunkt som er vedtatt av rådet selv. I tillegg kan det holdes møter når lederen eller minimum 1/3 av medlemmene krever det.

Møtene kunngjøres på den måte rådet selv finner hensiktsmessig innenfor kommunelovens krav.

Leder setter opp saksliste for det enkelte møte. Rådmannen sørger for at de saker som er satt opp på møtekartet er tilfredsstillende utredet. Innkalling og sakspapirer legges på nettet 8 dager før møtet. Det sendes straks varsel til representanter og vararepresentanter, via representantenes oppgitte epostadresse om at dokumentene er tilgjengelig.

Sakslisten til møtet og andre sakspapirer som ikke er unntatt fra offentlighet, skal være tilgjengelige for allmennheten.

Møtet ledes av rådets leder eller nestleder. Har begge forfall, velges en særskilt møteleder ved flertallsvalg.
Rådet er vedtaksfør når minst halvparten av medlemmene har vært til stede og avgitt stemme i vedkommende sak.

Ordfører har møte- og talerett i rådets møter.

Rådmann har møte-, tale- og forslagsrett i rådets møter. Møterett m.m. har også de som ved lov eller avtale er gitt slike rettigheter.

Rådets leder og rådmann kan også bli enige om at en ansatt skal innkalles til møter for å informere i konkrete saker med det formål å lette saksbehandlingen.

Det skal føres protokoll (møtebok) for samtlige møter. Denne føres under ledelse av møtelederen. For hvert møte føres det i protokollen:

 • møtested, dato, tid.
 • frammøtte medlemmer med partimarkering.
 • fraværende medlemmer med partimarkering.
 • møtende varamedlemmer med partimarkering.
 • saksliste nummert i rekkefølge for kalenderåret og sakstittel.
 • eventuelle merknader til innkalling og saksliste.
 • godkjenning av protokoll fra forrige møte.
 • møtebehandlingen i den enkelte sak,
  o innkomne forslag,
  o avstemming m/partimarkering,
  o vedtak.
  o Ved lukking av møtet skal hjemmel framkomme.
  o Ved inhabilitet må organets behandling samt hjemmel framkomme.
  o Ved partibytte eller utmelding gjelder følgende:
  o På “oppropsliste” vil representanten, stå på listen til det partiet vedkommende er valgt inn for.
  o Ny partimarkering: uavhengig.

Trer noen til eller fra under forhandlingen, protokollføres dette slik at en av protokollen sammenholdt med medlemsfortegnelsen ser hvem som har tatt del i behandlingen av hver sak.

Forslag til protokoll sendes innen 1 uke til medlemmer/varamedlemmer og til de som har hatt møterett i henhold til organets bestemmelser.

Eventuelle merknader sendes snarest mulig til sekretariatet for eventuell korrigering.

Godkjenning av protokollen skjer i det førstkommende møtet. Innmeldte merknader refereres.

Utskrift sendes også til de som etter lov, forskrifter, avtaler og reglementer har krav på det.

§ 4. SEKRETARIATETS OPPGAVER

Rådmannen eller den han bemyndiger utfører sekretariatsfunksjonen for rådet. Sekretariatet har ansvaret for utvalgenes sakspapirer, kunngjøring av møter, protokoll og møte-/protokollutskrifter.

§ 5. GYLDIGHET / ENDRING

Dette reglement er vedtatt av Askøy kommunestyre. Endring av dette reglement kan kun foretas av kommunestyret