§ 1. VALG OG SAMMENSETNING

 • Klagenemnda består av 5 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperiode.
 • Klagenemnda er opprettet i henhold til forvaltningslovens § 28 og er å betrakte som fast utvalg i henhold til kommunelovens § 10.
 • Kommunestyret velger medlemmene og varamedlemmer til nemnda, og blant medlemmene leder og nestleder.

§ 2. ARBEIDSOMRÅDE

 • Klagenemnda behandler klager vedr. enkeltvedtak truffet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av lov om kommuner og fylkeskommuner (unntatt kommunestyret).
 • Klagenemnda tillegges funksjonen som klageorgan for enkeltvedtak fattet av administrasjonen i personalsaker, jfr. forvaltningsloven § 2 annet ledd og § 3 siste ledd.
 • Klagenemnda tillegges også funksjonen som klagenemnd etter kommunehelsetjenestelovens § 2-4.

§ 3. KLAGENEMNDAS MØTER

 1. Klagenemnda holder møter for åpne dører, hvis ikke annet følger av kommunelovens § 31.
 2. Vedtak om å behandle en sak for lukkede dører kan skje når hensynet til personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier dette.
 3. Debatt om dette foregår for lukkede dører hvis møteleder krever det eller nemnda vedtar det.
 4. Møter holdes på de tidspunkt som er vedtatt av utvalget selv. I tillegg kan det holdes møter når lederen eller minimum 1/3 av medlemmene krever det.
 5. Møtene kunngjøres på den måte nemnda selv finner hensiktsmessig innenfor kommunelovens krav.
 6. Leder setter opp saksliste for det enkelte møte. Rådmannen sørger for å tilrettelegge for tilfredsstillende saksbehandling, jfr. kommunelovens § 40 pkt. 3c.
 7. Innkalling og sakspapirer utsendes senest 8 dager før møtet til nemndas medlemmer og varamedlemmer og andre med møterett i en eller flere saker.
 8. Sakslisten til møtet og andre sakspapirer som ikke er unntatt fra offentlighet, skal være tilgjengelige for allmennheten.
 9. Møtet ledes av nemndas leder eller nestleder. Har begge forfall, velges en særskilt møteleder ved flertallsvalg.
 10. Nemnda er vedtaksfør når minst halvparten av medlemmene har vært til stede og avgitt stemme i vedkommende sak.
 11. Ordfører har møte- og talerett i nemndas møter, jfr. dog bestemmelsene i kommunelovens § 40, nr. 3 c.
 12. Rådmann har møte, tale og forslagsrett i nemndas møter, jfr. dog bestemmelsene i kommunelovens § 40, nr. 3 c.
 13. Møterett m.m. har de som ved lov eller avtale er gitt slike rettigheter. Nemndas leder kan kalle inn sakkyndige til møter for å informere i konkrete saker med det formål å lette saksbehandlingen.

For hvert møte føres det i protokollen

 1. Møtested, dato, tid.
 2. Frammøtte medlemmer med partimarkering.
 3. Fraværende medlemmer med partimarkering.
 4. Møtende varamedlemmer med partimarkering.
 5. Saksliste nummert i rekkefølge for kalenderåret og sakstittel.
 6. Eventuelle merknader til innkalling og saksliste.
 7. Godkjenning av protokoll fra forrige møte.
 8. Møtebehandlingen i den enkelte sak,
  o innkomne forslag,
  o avstemming m/partimarkering,
  o vedtak
  o Ved lukking av møtet skal hjemmel framkomme
  o Ved inhabilitet må organets behandling samt hjemmel framkomme,
  o Ved partibytte/utmelding gjelder følgende:
  o -På “oppropsliste” vil representanten, stå på listen til det partiet vedkommende er valgt inn for.
  o -Ny partimarkering: uavhengig.
 9. Trer noen til eller fra under forhandlingen, protokollføres dette slik at en av protokollen sammenholdt med medlemsfortegnelsen ser hvem som har tatt del i behandlingen av hver sak.
 10. Forslag til protokoll sendes innen 1 uke til medlemmer/varamedlemmer og til de som har hatt møterett i henhold til organets bestemmelser.
 11. Eventuelle merknader sendes snarest mulig til sekretariatet for eventuell korrigering.
 12. Godkjenning av protokollen skjer i det førstkommende møte. Innmeldte merknader refereres.
 13. Utskrift sendes også til de som etter lov, forskrifter, avtaler og reglementer har krav på det.

§ 4. SEKRETARIATETS OPPGAVER

Rådmannen eller den han bemyndiger utfører sekretariatsfunksjonen for nemnda.

Sekretariatet har ansvaret for nemndas sakspapirer, kunngjøring av møter, protokoll og møte-/protokollutskrifter.

§ 5. GYLDIGHET / ENDRING

Dette reglement er vedtatt av Askøy kommunestyre.Endring av dette reglement kan kun foretas av Kommunestyret.