§ 1 OPPRETTELSE AV ADMINISTRASJONSUTVALG

Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg opprettet med hjemmel i kommunelovens § 25. Utvalgets formål er å sikre de ansatte medinnflytelse i saker av overordnet og prinsipiell karakter og som angår forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og kommunens ansatte, jfr. § 5 nedenfor.

§ 2. VALG OG SAMMENSETNING

  • Utvalget består av 5 formannskapsmedlemmer som utgjør kommunens (arbeidsgiversidens) representanter i administrasjonsutvalget og 3 tillitsvalgte. De ansattes representanter pekes ut i samsvar med Hovedavtalens bestemmelser.
  • Ordfører og varaordfører er leder og nestleder. Forøvrig vises til kommunelovens §§ 10 og 16.

§ 3. ARBEIDSOMRÅDE

   • Det partssammensatte utvalget foreslår og behandler overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk, herunder tiltak for likestilling og inkluderende arbeidsliv.
   • Utvalget drøfter dessuten kvalitets-, fornyings- og utviklingstiltak, oppfølging og implementering av nasjonalt vedtatte reformer.
   • Administrasjonsutvalget kan drøfte og evt. gi innstilling om overordnede/prinsipielle retningslinjer og tiltak innenfor det arbeidsgiverpolitiske området, samt om vesentlige organisatoriske endringer og andre forhold av stor betydning for de ansatte.
   • Uttalelser kan sendes tilbake til administrasjonen for videre oppfølgning, eller til formannskap/kommunestyre dersom saken skal avgjøres politisk.

§ 4 ARBEIDSTAKERREPRESENTANTENES KOMPETANSE OG HABILITET

De ansattes representanter blir medlemmer av utvalget med samme rettigheter og plikter som de politisk valgte. De ansattes representanter kan imidlertid ikke velges til eller delta i saker som omhandler forhandlinger eller forberedelser til forhandlinger eller oppdrag som i særlig grad skal ivareta arbeidsgivers interesser.

§ 5. ADMINISTRASJONSUTVALGETS MØTER

    • Administrasjonsutvalget holdes for åpne dører, og skal kunngjøres.
    • Møter holdes når ordfører eller minimum 3 medlemmer krever det.
    • Møtene kunngjøres på den måte administrasjonsutvalget selv finner hensiktsmessig innenfor kommunelovens krav. Leder setter opp saksliste for det enkelte møte.
    • Innkalling og sakspapirer legges på nettet 8 dager før møtet. Det sendes straks varsel til representanter og vararepresentanter via representantenes oppgitte epostadresse, om at dokumentene er tilgjengelig. (Gjelder politisk valgte representanter).
    • Møtet ledes av administrasjonsutvalgets leder eller nestleder. Har begge forfall, velges en særskilt møteleder (blant de politisk valgte medlemmer) ved flertallsvalg.
    • Administrasjonsutvalgets vedtak fattes normalt i møter. Utvalget er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stede og avgir stemme i vedkommende sak.
    • Rådmann har møte-, tale- og forslagsrett i administrasjonsutvalgets møter. Møterett m.m. har også de som ved lov eller avtale er gitt slike rettigheter. Utvalgsleder og rådmann kan også bli enige om at en ansatt skal innkalles til møter for å informere i konkrete saker med det formål å lette saksbehandlingen.
    • Det skal føres protokoll (møtebok) for administrasjonsutvalgets møter. Denne føres under ledelse av møtelederen.

For hvert møte føres det i protokollen

   • Møtested, dato, tid.
   • Frammøtte medlemmer med partimarkering.
   • Fraværende medlemmer med partimarkering.
   • Møtende varamedlemmer med partimarkering.
   • Saksliste nummert i rekkefølge for kalenderåret og sakstittel.
   • Eventuelle merknader til innkalling og saksliste.
   • Godkjenning av protokoll fra forrige møte.
   • Møtebehandlingen i den enkelte sak:
    o innkomne forslag,
    o avstemming m/partimarkering,
    o vedtak.
   • Ved lukking av møtet skal hjemmel framkomme.
   • Ved inhabilitet må organets behandling samt hjemmel framkomme.
   • Ved partibytte eller utmelding gjelder følgende:
    o På “oppropsliste” vil representanten, stå på listen til det partiet vedkommende er valgt inn for.
     • Ny partimarkering: uavhengig.
     • Forslag til protokoll sendes innen 1 uke til medlemmer eller varamedlemmer og til dem som har hatt møterett i henhold til organets bestemmelser.

    • Eventuelle merknader sendes snarest mulig til sekretariatet for eventuell korrigering.
    • Godkjenning av protokollen skjer i det førstkommende møte. Innmeldte merknader refereres.
    • Utskrift sendes også til de som etter lov, forskrifter, avtaler og reglementer har krav på det.

    § 6. SEKRETARIATETS OPPGAVER

    Rådmannen utpeker sekretær for administrasjonsutvalget.

    Sekretariatet har ansvar for administrasjonsutvalgets sakspapirer, kunngjøring av møter, protokoll og møte- / protokollutskrifter.

    § 7. GYLDIGHET / ENDRING

    Dette reglement er vedtatt av Askøy kommunestyre.Endring av dette reglementet kan kun foretas av kommunestyret.