§ 1. VALG OG SAMMENSETNING

Formannskapet fungerer som valgnemnd.

§ 2. ARBEIDSOMRÅDE

  • Valgnemnda er opprettet etter kommunelovens § 10.
  • Nemnda søker å klarlegge om forholdstallsvalg vil bli krevd (jfr. kommuneloven 35. 4).
  • Nemnda skal, eventuelt etter prinsippet om fordeling av kandidater som ved forholdstallsvalg, fremme forslag om medlemmer til de nemnder kommunestyret skal velge, både kommunale og statlige.
  • Nemnda skal også foreslå personer til de øvrige valg og oppnevninger som kommunestyret skal foreta.
  • Nemnda skal likeledes fremme forslag på nyoppnevninger og valg som skjer i løpet av kommunevalgperioden når dette er nødvendig.

§ 3. SÆRSKILTE BESTEMMELSER

  1. Det enkelte parti eller gruppes representant i nemnda har full avgjørelsesmyndighet om de representanter den foreslår fra eget parti.
  2. Nemndas forslag må ivareta de spesielle bestemmelser som gis i lover, forskrifter og reglement. I særlig grad skal likestillingsbestemmelsene i kommunelovens § 36, nr. 2 og § 38, nr. 2 vektlegges.
  3. Nemnda har ingen selvstendig avgjørelsesmyndighet, og skal ut fra sitt interne, forberedende arbeid avholde sine møter for lukkede dører.
  4. Det skal føres møtebok. I møteboka føres kun de konkrete forslag som skal fremmes. Utskrift av møteboka sendes innen 1 uke til medlemmer / varamedlemmer.

§ 4. SEKRETARIATETS OPPGAVER

Rådmannen eller den han bemyndiger utfører sekretariatsfunksjonen for valgnemnda.

Sekretariatet har ansvaret for innkalling til møtende etter lederens nærmere instruksjon og for møtebok og møteutskrifter.

§ 5. GYLDIGHET / ENDRING

Dette reglement er vedtatt av Askøy kommunestyre.Endring av dette reglementet kan kun foretas av kommunestyret.