Klikk for å flytte direkte til avsnittet


§ 1 KONTROLLUTVALGETS FORMÅL

 • Kontrollutvalget er opprettet med hjemmel i kommunelovens § 77 nr. 1.
 • Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret føre løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.
 • Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer.
 • Kontrollutvalget rapporterer direkte til kommunestyret.

§ 2 VALG – SAMMENSETNING

 1. Kontrollutvalget skal ha 5 medlemmer, hvorav minst 1 fra kommunestyret.
 2. Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. Leder for kontrollutvalget velges fra et parti i opposisjon.
 3. Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap, medlem eller varamedlem av andre kommunale nemnder, råd eller kommunale AS og ansatte i kommunen.
 4. Kommunestyret kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer.
 5. Ved utskifting av ett eller flere medlemmer av utvalget skal det foretas nyvalg av samtlige medlemmer, jfr. kommunelovens § 77 nr. 3, og forskrift om kontrollutvalg § 3.

§ 3 SAKSBEHANDLINGEN I KONTROLLUTVALGET

 1. Utvalget treffer sine vedtak i møte. Det skal føres møtebok over forhandlingene. Utskrift sendes utvalgets medlemmer, ordfører og revisor.
 2. Utvalgets møter holdes for lukkede dører, dersom ikke utvalget selv bestemmer noe annet.
 3. Møte holdes på de tidspunkt som er vedtatt av utvalget selv, eller kommunestyret, og ellers når utvalgets leder finner det påkrevd eller minst 1/3 av medlemmene krever det.
 4. Utvalgsleder setter opp saksliste for det enkelte møte. Kontrollutvalgets sekretariat skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt.
 5. Innkalling til møtet sendes ordfører, revisor og utvalgets medlemmer og varamedlemmer 8 dager før møtet. Innkallingen skal inneholde en oversikt over de saker som skal behandles, samt saksdokumenter.
 6. Sakslisten til møtet og andre dokumenter som ikke er unntatt fra offentlighet, skal være tilgjengelig for allmennheten på den måte kontrollutvalget bestemmer.
 7. Utvalgets leder er møteleder. Ved forfall fungerer nestlederen. Har begge forfall, velges en særskilt møteleder ved flertallsvalg.
 8. Utvalgets leder og nestleder har møte - og talerett i kommunestyret når utvalgets saker behandles, jfr. forskrift om kontrollutvalg § 2 siste ledd.
 9. Ordfører har møte- og talerett i utvalget, og kan la seg representere av stedfortreder, jfr. kommunelovens § 9 nr. 4.
 10. Dersom det er ønskelig av hensyn til behov for saksopplysninger kan kontrollutvalget kalle inn rådmannen eller andre fra administrasjonen til møte.
 11. Revisor eller dennes stedfortreder har møte - og talerett i kontrollutvalgets møter og kan forlange sine uttalelser på møtet protokollert, jfr. kommunelovens § 77 nr. 9.
 12. Utvalget kan bare treffe vedtak hvis minst halvparten av medlemmene har vært til stede under forhandlingene og avgitt stemme i vedkommende sak.
 13. Vedtak treffes med alminnelig flertall av de stemmer som avgis. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.
 14. Utvalget kan treffe vedtak i saker som ikke er oppført på sakslisten, hvis ikke møteleder eller 1/3 av de møtende medlemmer motsetter seg dette.
 15. Om inhabilitet for utvalgets medlemmer og om fritak for å delta i behandlingen av en sak, gjelder bestemmelsene i kommunelovens § 40, nr. 3 og 4 tilsvarende.
 16. Kommunestyret sørger for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til enhver tid tilfredsstiller utvalgets behov, jfr. kommunelovens § 77 nr.10.
 17. Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til kommunens administrasjon eller til den som utfører revisjonsoppgaver.
 18. Sekretariatsfunksjonen er direkte underordnet kontrollutvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir.

§ 4 UTVALGETS OPPGAVER

Kontrollutvalget skal

 1. påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, forvaltningsrevisjon, jfr. kommuneloven § 77 nr. 4 og 5.
 2. en gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal vedtas av kommunestyret. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i denne.
 3. en gang i året avgi en samlet rapport/tilbakemelding til kommunestyret om hvilke forvaltningsrevisjoner som er gjennomført og resultatet av disse.

  Tilbakemeldingen

  Tilbakemeldingen skal være av overordnet karakter og ha form av innstilling til kommunestyret. Utvalget skal

 4. påse at kommunestyrets vedtak/merknader i tilknytning til ovennevnte rapport følges opp samt en gang i året gi tilbakemelding til kommunestyret på eventuelle avvik.
 5. påse at det føres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i kommunens selskaper.
 6. en gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll. Planen vedtas av kommunestyret. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i denne.
 7. en gang i året avgi en samlet rapport/tilbakemelding til kommunestyret om hvilke selskapsrevisjoner som er gjennomført og resultatet av disse.

  Tilbakemeldingen skal være av overordnet karakter og ha form av innstilling til kommunestyret. Utvalget skal

 8. påse at kommunens regnskaper, herunder kommunale foretak, blir revidert på en betryggende måte, jfr. forskrift om kontrollutvalg § 6.
 9. avgi uttalelse til kommunestyret om årsregnskapet. Kopi av uttalelsen skal sendes formannskapet før formannskapets innstilling til kommunestyret.
 10. påse at merknader fra revisor blir fulgt opp, eventuelle avvik skal meldes kommunestyret.
 11. gi innstilling i henhold til valg av revisjonsordning og et eventuelt valg av revisor.
 12. utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen.

§ 5 BRUK AV SAKKYNDIG BISTAND

 • Utvalget kan gjøre bruk av sakkyndig bistand når dette finnes nødvendig.

§ 6 INNHENTING AV OPPLYSNINGER.

 • Kontrollutvalget og dets sekretariat kan hos kommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve alle opplysninger utvalget finner nødvendig for å gjennomføre sine oppgaver, jfr. kommunelovens § 77 nr. 7.

§ 7 TAUSHETSPLIKT - OFFENTLIGHET

 • For kontrollutvalgets medlemmer og dets sekretariat gjelder forvaltningslovens alminnelige bestemmelser om taushetsplikt, jfr. forvaltningslovens § 13.

§ 8 GYLDIGHET / ENDRING

 • Dette reglement er vedtatt av Askøy kommunestyre.
 • Endring av dette reglementet kan kun foretas av kommunestyret.