03 Reglement for Formannskapet

Flytt direkte til avsnittet


§ 1. VALG OG SAMMENSETNING

 • Formannskapet består av 11 medlemmer med varamedlemmer valgt for den kommunale valgperiode.
 • Formannskapets medlemmer velges av og blant kommunestyrets medlemmer ved forholdstallsvalg. Ordfører og varaordfører er henholdsvis leder og nestleder.
 • Tre av medlemmene i formannskapet skal velges som leder i henholdsvis Utvalg for levekår, Utvalg for oppvekst og Utvalg for teknikk og miljø.
 • Nestleder av utvalgene kan sitte i Formannskapet.

§ 2. ARBEIDSOMRÅDE

 • Formannskapet er opprettet etter kommunelovens § 8, nr. 1 og 2.
 • Formannskapet behandler, i henhold til. kommunelovens § 8, nr. 3, forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. På samme måte behandles forslag til årsmelding, kommuneplan, kommunal planstrategi, kommunedelplan, budsjettarbeid, overordnet beredskapsarbeid og næringssaker.
 • Formannskapet har funksjon som kommunens utvalg for eierstrategier.
 • Formannskapet skal være politisk styringsgruppe i arbeidet med å utforme overordnede og selskapsspesifikke eierstrategier.
 • Formannskapet behandler enkeltsaker som i ulik grad er av strategisk og / eller prinsipiell karakter. Formannskapet vil i slike saker hovedsakelig ha en funksjon som et arbeidsutvalg for kommunestyret som beslutningsorgan.
 • Formannskapet behandler også saker av driftsmessig karakter som ikke er lagt til Utvalg for oppvekst, Utvalg for levekår eller Utvalg for teknikk og miljø, eller er delegert til administrasjonen.
 • Unntatt er oppgaver som i henhold til lov, forskrift, reglement eller avtale er lagt til Kommunestyret eller Kontrollutvalget.
 • Formannskapet skal behandle saker etter hasteparagrafen – kl.§ 13.
 • Formannskapet fatter vedtak i saker der rådmannen og administrasjonen er inhabil til å fatte vedtak, jf. forvaltningsloven § 6. Utvalgene innstiller til Formannskapet.
 • Formannskapet ivaretar kommunens arbeidsgiveransvar i saker som ikke er tillagt Kommunestyret eller andre organer.
 • 5 representanter fra Formannskapet utgjør arbeidsgiverrepresentantene i Administrasjonsutvalget.
 • Formannskapet skal i tillegg ha utvalgsfunksjon overfor Kommunestyret i alle prinsipielle saker som har med kommunens finans- og økonomiforvaltning å gjøre.
 • Formannskapet er kommunens kontrollutvalg for salgs- og skjenkesaker. Utvalget skal ivareta de oppgavene som tilligger kontrollutvalg for salgs- og skjenkebevilling etter den til enhver tid gjeldende alkohollov med forskrifter.
 • Formannskapet har direkte innstillingsrett overfor Kommunestyret i saker innenfor sitt arbeidsområde.
 • Formannskapet skal, i likhet med Utvalg for oppvekst, Utvalg for levekår og Utvalg for teknikk og miljø, aktivt bidra til helhetlig politisk styring av Askøy kommune og arbeide for økt samarbeid og bedre samordning av kommunens tjenester på tvers av faggrensene der dette er formålstjenlig ut fra økt effektivitet og ut fra hensynet til kommunens innbyggere.

§ 3. SAKER HVOR FORMANNSKAPET HAR AVGJØRELSESMYNDIGHET

 • Formannskapet fatter vedtak innenfor de rammer og retningslinjer som er fastlagt i lov, gitt i medhold av lov, forskrift eller gjennom vedtak i Kommunestyret, herunder:
  o - Saker som følger av kommunens delegasjonsreglement.
  o - Myndighet i hastesaker, i henhold til Kommunelovens § 13, nr.1.

§ 4. INNSTILLINGSRETT

 • Rådmannen skal innstille i saker som skal legges fram for Formannskapet, unntatt i saker vedrørende økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. Saksframstillingene skal være korte og mest poengterte på:
  o - alternativer.
  o - politiske hovedpoenger.
  o - veivalg og konsekvenser av ulike veivalg.

§ 5. AD HOC–UTVALG og SAMARBEIDSRÅD

 • I enkeltsaker kan Formannskapet i likhet med Utvalg for oppvekst, Utvalg for levekår og Utvalg for teknikk og miljø oppnevne en engere gruppe til å utrede en sak.
 • Ad hoc-utvalgenes mandat formuleres i hvert enkelt tilfelle. Minst et av medlemmene skal komme fra Formannskapet. Ad hoc-utvalgene er tiltenkt viktige roller både med hensyn til deltakelse i-, og vitalisering av politisk arbeid. Ad hoc-utvalg opphører å eksistere etter fullført oppdrag.
  • Ad hoc-utvalg kan benyttes:
  o - som oppspill til viktige politiske debatter.
  o - som politiske verksteder.
  o - som arenaer for deltakelse og rekruttering.
  o - prosjektarbeid og kommune(del)planarbeid.
  o - utredninger.
 • Det presiseres at bruken av slike ad hoc-utvalg skal begrenses til å gjelde oppgaver av sentral betydning for kommunen, og i tilfeller der slik arbeid vurderes å være et nyttig supplement til ordinært utrednings- og utviklingsarbeid i administrasjonen. Arbeidet som utføres er å regne som et arbeidsdokument og blir først offentlig når dokumentet oversendes til Formannskapet.
 • Saksordfører for ad hoc-utvalget legger fram saken for Formannskapet og Kommunestyret (se retningslinjer for saksordfører).

§ 6. FORMANNSKAPETS MØTER

 • Formannskapet holder møter for åpne dører hvis ikke annet følger av kommunelovens § 31.
 • Vedtak om å behandle en sak for lukkede dører kan skje når hensynet til personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier dette.
 • Debatt om dette foregår for lukkede dører hvis møteleder krever det eller Formannskapet vedtar det. Personalsaker skal alltid behandles for lukkede dører.
 • Møter holdes i henhold til årlig møteplan som vedtas av Formannskapet. I tillegg kan det holdes møter når lederen eller minimum 1/3 av medlemmene krever det.
 • Møtene kunngjøres på den måte Formannskapet selv finner hensiktsmessig innenfor kommunelovens krav.
 • Ordføreren setter opp saksliste for det enkelte møte. Rådmannen sørger for å påse at de saker som er satt opp på møtekartet er tilfredsstillende utredet.
 • Innkalling og sakspapirer legges på nettet 8 dager før møtet. Det sendes straks varsel til representanter og vararepresentanter, via representantenes oppgitte epostadresse, om at dokumentene er tilgjengelige.
 • Referat fra møter i ad hoc–utvalg, nedsatte arbeidsgrupper og forhandlingsutvalg meldes det respektive utvalg ved førstkommende møte.
 • Sakslisten til møtet og andre sakspapirer som ikke er unntatt fra offentlighet, skal være tilgjengelige for allmennheten.
 • Møtet ledes av ordfører eller varaordfører. Har begge forfall, velges en særskilt møteleder ved flertallsvalg.
 • Formannskapets vedtak fattes normalt i møter.
 • Formannskapet er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene, det vil si 6 medlemmer, har vært til stede og avgitt stemme i vedkommende sak.
 • Der det av ordføreren vurderes særlig påkrevd å få avgjort en sak før neste møte, kan han / hun i medhold av kommunelovens § 30 beslutte saken tatt opp til behandling ved fjernmøte *) eller skriftlig saksbehandling.
 • Rådmann har møte-, tale- og forslagsrett i Formannskapets møter. Møterett med mer har også de som ved lov eller avtale er gitt slike rettigheter. Ordfører og rådmann kan også bli enige om at en ansatt skal innkalles til møtet for å informere i konkrete saker med det formål å lette saksbehandlingen. For hvert møte føres det i protokollen:
  o Møtested, dato, tid.
  o Frammøtte medlemmer med partimarkering.
  o Fraværende medlemmer med partimarkering.
  o Møtende varamedlemmer med partimarkering.
  o Saksliste nummert i rekkefølge for kalenderåret og sakstittel.
  o Eventuelle merknader til innkalling og saksliste.
  o Godkjenning av protokoll fra forrige møte.
  o Møtebehandlingen i den enkelte sak.
  o innkomne forslag.
  o avstemming med partimarkering.
  o vedtak.
 • Ved lukking av møtet skal hjemmel framkomme.
 • Ved inhabilitet må organets behandling samt hjemmel framkomme.

Ved partibytte eller utmelding gjelder følgende

 • På “oppropsliste” vil representanten, stå på listen til det partiet vedkommende er valgt inn for.
 • Ny partimarkering: uavhengig.
 • Trer noen til eller fra under forhandlingene, protokollføres dette slik at en av protokollen sammenholdt med medlemsfortegnelsen ser hvem som har tatt del i behandlingen av hver sak.

Protokolltilførsel

 • Det er anledning til å avgi protokolltilførsel.
 • Protokolltilførsel skal være en kort redegjørelse for avvikende syn i en avstemming.

 • Melding om protokolltilførsel fremsettes i møte, og skal sendes elektronisk til sekretariatet senest påfølgende dag.
 • Forslag til protokoll sendes innen 1 uke til medlemmer/varamedlemmer og til de som har hatt møterett i henhold til organets bestemmelser.
 • Eventuelle merknader sendes snarest mulig til sekretariatet for eventuell korrigering.
 • Godkjenning av protokollen skjer i det førstkommende møte. Innmeldte merknader refereres.
 • Utskrift sendes også til de som etter lov, forskrifter, avtaler og reglementer har krav på det.

 • Når Formannskapet fungerer som valgnemnd, skal reglement for valgnemnd følges.
 • Valgnemnds saker skal skilles ut fra de øvrige sakene på dagsordenen. *) Fjernmøte = telefonmøter

§ 7. KLAGE

 • Parter i en sak skal samtidig med møteutskrift informeres om sine muligheter og rettigheter til å påklage et vedtak.
 • Klagebehandlingen håndteres videre innenfor de bestemmelser som ligger nedfelt i forvaltningsloven, kommuneloven og særlover.


§ 8. SEKRETARIATETS OPPGAVER

 • Rådmannen eller den han bemyndiger, utfører sekretariatsfunksjonen for Formannskapet.
 • Sekretariatet har ansvaret for Formannskapets sakspapirer, kunngjøring av møter, protokoll og møte- og protokollutskrifter.

§ 9. GYLDIGHET / ENDRING

 • Dette reglement er vedtatt av Askøy kommunestyre
 • Endring av dette reglement kan kun foretas av kommunestyret.